Spotkanie dotyczące konkursu w ramach działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

06.07.2017

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17. Konkurs został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 14 lipca 2017 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (sala konferencyjna, II piętro).

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (doc 94 kB) faksem na nr 85 74 97 209 lub na adres mailowy: malgorzata.drozdowska@wup.wrotapodlasia.pl w terminie do 13 lipca 2017 roku do godz. 14.00.

Dla kogo

Spotkanie jest skierowane do podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu. Do grupy tej zalicza się gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program spotkania

Podczas spotkania omówione zostaną główne założenia konkursu, procedura składania wniosków o dofinasowanie, kryteria oceny wniosków.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

tel. 85 74 97 247

Poleć innym: