Spotkanie dotyczące zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców

04.01.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem dotyczącym inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców (konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-002/18).

Konkurs został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, RPOWP 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2019 roku w godz. 10.00-11.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (sala konferencyjna, II piętro).

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 102 kB) faksem na nr 85 74 97 209 lub na adres mailowy: malgorzata.drozdowska@wup.wrotapodlasia.pl w terminie do 9 stycznia roku do godz. 12.00.

Dla kogo

Spotkanie jest skierowane do podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu. Do grupy tej zalicza się organizacje pracodawców i związki zawodowe.

Program spotkania

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. główne założenia konkursu, procedura składania wniosków o dofinasowanie, kryteria oceny wniosków.

Dostępność

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
Możliwość poruszania się po budynku przy pomocy schodów i wind.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Punkt Kontaktowy EFS - tel. 85 74 97 247

 

Poleć innym: