Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym

05.12.2018

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zapraszają na „Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu
na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym”.

Konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 został ogłoszony w ramach:

  • Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje
  • Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
  • Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2018 roku w godz. 10.00 – 12.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (sala konferencyjna, II piętro).

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 102 kB) faksem na nr 85 74 97 209 lub na adres mailowy: malgorzata.drozdowska@wup.wrotapodlasia.pl. w terminie do 14 grudnia 2018 roku do godz. 15.00.

Dla kogo

Spotkanie jest skierowane do podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu. Do grupy tej zalicza się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową.

Program spotkania

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. główne założenia konkursu, procedura składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków.

Dostępność

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
Możliwość poruszania się po budynku przy pomocy schodów i wind.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Punkt Kontaktowy EFS - tel.: 85 74 97 247

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku
ul.Poleska 89,
tel: 8013 08013

Poleć innym: