Spotkanie informacyjne dotyczące naboru do Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

09.03.2018

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18. Konkurs został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie RPOWP na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2018 roku w godz. 10.00 – 12.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (sala konferencyjna, II piętro).

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 94 kB) faksem na nr 85 74 97 209 lub na adres mailowy: malgorzata.drozdowska@wup.wrotapodlasia.pl. w terminie do 20 marca 2018 roku do godz. 12.00.

Dla kogo

Spotkanie jest skierowane do podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu. Do grupy tej zalicza się gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program spotkania

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. główne założenia konkursu, procedura składania wniosków o dofinasowanie, kryteria oceny wniosków.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Punkt Kontaktowy EFS - tel. 85 74 97 247

Poleć innym: