Spotkanie informacyjne dotyczące naboru projektów na usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

07.09.2018

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (III runda konkursowa). Konkurs został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 20 września 2018 roku w godz. 10.00 – 12.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (sala konferencyjna, II piętro)

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 101 kB) faksem na nr 85 74 97 209 lub na adres mailowy: malgorzata.drozdowska@wup.wrotapodlasia.pl w terminie do 18 września 2018 roku do godz. 10.00.

Dla kogo

Spotkanie jest skierowane do podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu (link). Do grupy tej zalicza się organizacje pracodawców i związki zawodowe.

Program spotkania

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. główne założenia konkursu, procedura składania wniosków o dofinasowanie, kryteria oceny wniosków.

Dostępność

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość poruszania się po budynku przy pomocy schodów i wind. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

Punkt Kontaktowy EFS - tel. 85 74 97 247

Poleć innym: