Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

28.04.2017

Zakończony 30.06.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami
Typ projektu: Projekty dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz z wyposażeniem

Numer naboru: RPPD.06.01.00-IZ.00-20-001/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  26.01.2018

  Wynik naboru (PDF, 250.88 KB)

 • lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej

  25.01.2018

  Lista projektów (PDF, 154.83 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01 czerwiec 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 czerwiec 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 01 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku
o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu,
tj. do 05 lipca 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, nadzorowane lub podległe im jednostki organizacyjne,
 • administracja rządowa,
 • podmioty nie będące przedsiębiorcami, świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • podmioty działające w ramach porozumień publiczno-prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych polegające na:

 • budowie, rozbudowie lub modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów;
 • nabyciu wyposażenia stanowiącego uzupełnienie infrastruktury już istniejącej.

W ramach pojedynczych operacji można realizować takie elementy jak: pojemniki na odpady, pojazdy do przewożenia odpadów, urządzenia i obiekty do sortowania i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru oraz pozostałych odpadów komunalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 8 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 3,21 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 1,08 MB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie OOŚ (PDF 404 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx 114 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (xlsx 118 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 552 kB)

Kryteria wyoru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 344 kB)

6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami. Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych –Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące (PDF 328 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 549 kB)

Inne:

Oś VI Przewodnik po kryteriach (PDF 516 kB)

Wzór etykiet na segregatory (DOC 155 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 t.j., z późn. zm.).
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

tel. (85) 66 54 927, - 988 w godz. od 9.00 do 13.00;

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Komunikaty

3.07.2017

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 wnioski o łącznej wartości dofinansowania ok. 4,5 mln PLN.

8.05.2017

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 6.1, IOK informuje, iż nie przewiduje organizacji spotkania edukacyjno-informacyjnego. Biorąc pod uwagę ograniczone grono potencjalnych Wnioskodawców i w celu jak najlepszego przygotowania dokumentacji aplikacyjnych, ewentualne wyjaśnienia odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań w siedzibie UMWP.

Chęć spotkania proszę zgłaszać telefonicznie: (85) 66 54 927 oraz - 988 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowo, IOK przypomina o możliwości kierowania zapytań drogą e-mailową na adres: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: