Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

27.10.2016

Zakończony 16.12.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. 

Numer naboru: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/16

Uwaga! Komunikaty znajdują się w dziale "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  09.08.2017

  Wynik naboru (PDF, 459.54 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 28 listopada 2016 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 16 grudnia 2016 do godziny15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to sierpień 2017

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.2, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 28.11.2016 r. (godz. 8:00) do 16.12.2016 r. do godziny 15:00

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 1. instytucje pomocy i integracji społecznej:
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
 2. podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020):
  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
  • podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej;
 3. jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 1. typ projektu nr 1:

  Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

  Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

  • działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
  • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);
  • rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

   

  Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

  • staże zawodowe, praktyki zawodowe;
  • subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);
  • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;
  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;
  • zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
  • sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.

   

  Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej) m.in.:

  • realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);
  • nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

  Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, m. in.:

  • udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;
  • udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

 2. typ projektu nr 2:

  Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS, w tym także:

  • stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno – zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 3. typ projektu nr 4:

  Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące (jako uzupełnienie działań wskazanych w typie operacji nr 1) niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym: praca animacyjna i streetworkerska w terenie, praca metodą mentoringu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 85% (OPS-y, PCPR-y).
 • 95% (pozostałe podmioty).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi:

20 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

 • minimum 15% wydatków kwalifikowanych (OPS-y, PCPR-y);
 • minimum 5% wydatków kwalifikowanych (pozostałe podmioty).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 31.07.2017 (DOCX 287 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu z dn. 05.12.2016 r. (PDF 1,01MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Zał. 1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 1 MB)

Zał. 2 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 88 kB)

Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Zał. 4 Wzór Karty oceny formalnej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 67 kB)

Zał. 5 Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 286 kB)

Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 220 kB) - zmiana z 05.05.2017

Nieaktualny Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 103 kB)

Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (DOCX 207 kB) - zmiana z 25.05.2017

Nieaktualny Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) (DOCX 210 kB) - zmiana z 05.05.2017

Nieaktualny Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) (DOCX 107 kB)

Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (DOCX 210 kB) - zmiana z 25.05.2017

Nieaktualny Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 213 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe

Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOCX 196 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (DOCX 206 kB)

Zał. 7 Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 417 kB)

Zał. 8 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 68 kB)

Zał. 9 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 71 kB)

Zał. 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (DOC 773 kB)

Zał. 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 247 kB)

Zał. 12 Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (PDF 808 kB)

Zał. 13 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r. (PDF 521 kB)

Zał. 14 Zasady wdrażania projektów w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji - wersja aktualna z dn. 9.12.2016 r. (PDF 544 kB)

Nieaktualny Zał. 14 Zasady wdrażania projektów w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (PDF 307 kB)

Zał. 15 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 706 kB)

Zał. 16 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 573 kB)

Zał. 17 Lista gmin, na terenie których na dzień ogłoszenia konkursu nie funkcjonują podmioty reintegracji społecznej i zawodowej, tj. CIS, KIS (PDF 67 kB)

 

Załączniki do umowy

Załącznik nr 1 do Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOC 278 kB) - zmiana z 25.05.2017

Nieaktualny Załącznik nr 1 do Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOC 349 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOC 973 kB)

Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Wzór harmonogramu płatności (DOCX 54 kB) - zmiana z 25.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Wzór harmonogramu płatności (DOCX 174 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 2 do wzoru umowy - Wzór harmonogramu płatności (DOCX 53 kB)

Zał. nr 3 do wzoru umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 262 kB)

Zał. nr 4 do wzoru umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 53 kB)

Zał. nr 5 do wzoru umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych (DOCX 656 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 5 do wzoru umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych (DOCX 81 kB)

Zał. nr 6 do wzoru umowy - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014 (DOCX 65 kB)

Zał. nr 7 do wzoru umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu (DOCX 192 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 7 do wzoru umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu (DOCX 61 kB)

Zał. nr 8 do wzoru umowy - Szczegółowe wytyczne dotyczące danego typu projektu (DOC 66 kB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

tel. 85 66 54 273, 85 66 54 258, 85 66 54 281, 85 66 54 251, 85 66 54 296,

Anna Łukaszewska, tel. (85) 66 54 273, e-mail anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl

Anna Mieczkowska, tel. (85) 66 54 258, e-mail anna.mieczkowska@wrotapodlasia.pl

Ewa Fiedorczuk, tel. (85) 66 54 281, e-mail ewa.fiedorczuk@wrotapodlasia.pl

Magdalena Chojnowska, tel (85) 66 54 281, e-mail magdalena.chojnowska@wrotapodlasia.pl

Matylda Wochniak, tel. (85) 66 54 258, e-mail matylda.wochniak@wrotapodlasia.pl

Monika Roszkowska, tel. (85) 66 54 251, e-mail monika.roszkowska@wrotapodlasia.pl

Katarzyna Kulesza, tel. (85) 66 54 251, e-mail katarzyna.kulesza@wrotapodlasia.pl

Izabela Matyszewska, tel. (85) 66 54 296, e-mail izabela.matyszewska@wrotapodlasia.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

 

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 211, -219

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 

Komunikaty

31.07.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu: orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na sierpień 2017 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 222 kB)

25.05.2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów i Harmonogramu płatności).

Pełna treść komunikatu (PDF 77kB)

05.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała z dnia 18 kwietnia br.) zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
 2. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), tj. załącznik nr 1 do umowy.
 3. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb).

Pełna treść komunikatu (PDF 413 kB)

9.12.2016

Komunikat dotyczący naboru wniosków do dziłania 7.1

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu tj. Zasady wdrażania projektów w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Pełna treśc komunikatu (PDF 212 kB)

5.12.2016

Komunikat dotyczący naboru wniosków do dziłania 7.1

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu

Pełna treść komunikatu (PDF 201 kB)

Poleć innym: