8.6 typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego - Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska

25.07.2017

Zakończony 31.08.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 9/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska

CEL I.2. Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska

na operacje z zakresu

DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-036/17


 • Lista projektów spełniająca warunki udzielenia wsparcia

  17.05.2018

  Wynik naboru (PDF, 263.61 KB)Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski 10.08.2017 r. od godz. 8.00.
 • Termin, do którego można składać wnioski 31.08.2017 r. do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 15 do Ogłoszenia o naborze), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 14 do Ogłoszenia o naborze), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem /przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.

 • Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane: w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Puszcza Knyszyńska:
  • trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopie lub trzy oryginały wraz z załącznikami), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014;
  • trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
  • dwóch egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), wraz z załącznikami (tj. Analizą Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF oraz uproszczonym modelem finansowym/arkuszem kalkulacyjnym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego np. XLM), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD),
  • oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska (Załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.5 wniosku.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,
ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Uwaga: w dniu zamknięcia naboru tj. 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) wnioski przyjmowane będą do godziny 15.00.

Wnioski które wpłyną w wersji elektronicznej i papierowej (zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia pkt. 4.1.) po ww. terminie nie podlegają ocenie.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe
I.2 Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.2.3 Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020 (zwanej LSR) oraz wpisującym się w szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, typ projektu 7 projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Kto może składać wnioski?

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Beneficjentem w tym konkursie mogą być podmioty ww. z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 2009).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące ochrony zabytków oraz ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego, tj.:

 • prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
 • budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów;
 • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.);
 • dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;
 • konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia; zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale, itp.

Kryteria wyboru operacji

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji (Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze) oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 26 pkt. z maksymalnej liczby 66 pkt. przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Zostały określone w załączniku 1 do Ogłoszenia o naborze pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:  85%. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) - 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych tj. wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

Nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie projektów kwalifikowalnych w ramach POiŚ.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie będzie mogło być udzielane na podstawie programu pomocowego wydanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 488).

W związku z charakterem realizowanych projektów w typie z zakresu dziedzictwa kulturowego nie przewiduje się wsparcia wydatków działań objętych zakresem EFS (cross-financing).

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 500 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru - 1.074.523,82 PLN.

Inne limity

Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego. Każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej nie mniej niż 15% wartości kosztów kwalifikowanych (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych).

Projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie LGD - Puszcza Knyszyńska: https://www.puszczaknyszynska.org/index.php?page=5412&news=272

 1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

  Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
 2. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia (dofinansowania projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 3. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 6. Oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskania podatku VAT.
 7. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.
 8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IŻ.
 9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS.
 10. Wzór oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska.
 11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.

  Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
 12. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
 13. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
 14. Instrukcja użytkownika (GWA2014 oraz GWA2014EFS).
 15. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 16. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
 17. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ la.
 18. Wzór opisu grzbietu segregatora/ wzór etykiet na segregatory – na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
 19. a) Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_kolor.
  19 b) Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_mono.

  Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
 20. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.
 21. Wzór wniosku o płatność.

  Inne dokumenty (dokumenty LGD):
 22. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020;
 23. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska;
 24. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale -7.4 Warunków udzielenia wsparcia.

Link do strony głównej LGD lub do zakładki z ogłoszeniem: https://www.puszczaknyszynska.org/

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel/ fax: (85) 710 88 50.

e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Link do ogłoszenia o naborze: https://www.puszczaknyszynska.org/index.php?page=5412&news=272

Poleć innym: