9.1 Typ 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - LGD Stowarzyszenie "Sąsiedzi"

20.07.2017

Zakończony 18.08.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 10/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego

Cel szczegółowy 1.2 Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup defaworyzowanych

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2. Rozwój usług społecznych

na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ projektu nr 10 (Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym)

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-038/17

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski – 24 lipca 2017r. od godz. 8.00
 • Termin, do którego można składać wnioski – 18 sierpnia 2017r. do godz. 15.00

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej(XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie.

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie od godziny 7.30 do godziny 15.30. przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8:00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 24 lipca 2017r. (godz. 8.00) do 18 sierpnia 2017r. (godz. 15.00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie Sąsiedzi:

 • 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFS) wraz z załącznikami w wersji papierowej. Wersja elektroniczna wniosku oraz wersja papierowa musi mieć identyczną sumę kontrolną ujawnioną na potwierdzeniu złożenia wniosku przez aplikację obowiązującą w programie (generator wniosków).
 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wniosku o dofinansowanie (PDF i XML),
 • Oświadczenie do LGD „Stowarzyszenie Sąsiedzi” (załącznik nr 15 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego, cel szczegółowy 1.2 Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup de faworyzowanych, przedsięwzięcie 1.2.2. Rozwój usług społecznych, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty: typ projektu nr 1 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty realizujące typ projektu nr 10 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 dotyczące:
Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym:

 1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m. in. ogniska środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.
 2. Wsparcie rodziny w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, grupy wsparcia lub grupy samopomocowe.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji zostały określone w Karcie oceny wniosków i wyboru operacji (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 56 pkt.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 23 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia - (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

Finanse:

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 300 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 300 000,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

 • minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Maksymalna kwota wsparcia na poziomie jednego projektu wynosi 300 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi": http://www.lgd-sasiedzi.pl/index.php/konkursy/efs/311-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niz-lgd-nabor-nr-10-2017

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 2. Warunki udzielenia wsparcia;
 3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
 4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 6. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
 8. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
 9. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
 10. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 11. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
 12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 14. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
 15. Wzór oświadczenia do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
 16. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalenia lub zmiany kryteriów
 17. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
 18. Wzór wniosku o nadanie, zmianę, wycofanie dostępu do obsługi SL2014

Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR ( Załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze);

Linki:

www.lgd-sasiedzi.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

tel./fax 86 47 35 335, 501 547 219

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com

www.lgd-sasiedzi.pl

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, adres: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża oraz na stronie internetowej http://www.lgd-sasiedzi.pl/index.php/konkursy/efs/311-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niz-lgd-nabor-nr-10-2017


[1]Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

Poleć innym: