9.1 Typ 6: Programy Aktywności Lokalnej - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Sąsiedzi"

20.07.2017

Zakończony 18.08.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 8/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego Cel szczegółowy 1.2 Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup defaworyzowanych PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2. Rozwój usług społecznych

na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu nr 6 (Programy Aktywności Lokalnej)

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-037/17

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, że projekty złożone w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-037/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej, nie spełniły warunków udzielenia wsparcia.

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 270/3804/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 lutego 2018 r. • Lista projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia

  08.02.2018

  Lista projektów (DOCX, 50.26 KB)


Informacje o naborze:

Termin składania wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski – 24 lipca 2017r. od godz. 8.00
 • Termin, do którego można składać wnioski – 18 sierpnia 2017r. do godz. 15.00

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej(XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie.

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie od godziny 7.30 do godziny 15.30 przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 24 lipca 2017r. (godz. 8.00) do 18 sierpnia 2017r. (godz. 15.00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie Sąsiedzi:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFS) wraz z załącznikami w wersji papierowej. Wersja elektroniczna wniosku oraz wersja papierowa musi mieć identyczną sumę kontrolną ujawnioną na potwierdzeniu złożenia wniosku przez aplikację obowiązującą w programie (generator wniosków).
 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wniosku o dofinansowanie (PDF i XML),
 • Oświadczenie do LGD „Stowarzyszenie Sąsiedzi” (załącznik nr 15 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD i wsparcie włączenia społecznego, cel szczegółowy 1.2 Podniesienie kompetencji zawodowych osób z obszaru LGD, szczególnie z grup defaworyzowanych, przedsięwzięcie 1.2.2. Rozwój usług społecznych, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach naboru mogą być składane projekty: typ projektu nr 6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

 1. instytucje pomocy i integracji społecznej:
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).
 2. podmioty ekonomii społecznej:
  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
  • podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej
 3. jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty realizujące typ projektu nr 6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 dotyczące: Programów Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją, odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:

 • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
  • działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
  • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);
  • rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego.
 • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy:
  • staże zawodowe, praktyki zawodowe;
  • subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);
  • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;
  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;
  • zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
  • sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.
 • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej):
  • realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);
  • nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.
 • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy:
  • udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;
  • udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji zostały określone w Karcie oceny wniosków i wyboru operacji (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 56 pkt.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 23 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia - (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków).

Finanse:

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 900 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

 • minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 % .

Maksymalna kwota wsparcia na poziomie jednego projektu wynosi 500 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują sie na stronie LGD Stowarzyszenia "Sąsiedzi": http://www.lgd-sasiedzi.pl/index.php/konkursy/efs/309-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niz-lgd-nabor-nr-8-2017

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 2. Warunki udzielenia wsparcia
 3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
 4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
 6. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
 8. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
 9. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
 10. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 11. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
 12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 14. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
 15. Wzór oświadczenia do LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”;
 16. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
 17. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
 18. Wzór wniosku o nadanie, zmianę wycofanie dostępu do obsługi SL2014

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek.

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR ( Załącznik nr 10 do ogłoszenia o naborze wniosków);

Linki:

www.lgd-sasiedzi.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

tel./fax 86 47 35 335, Tel. 501-547-219

e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com

www.lgd-sasiedzi.pl

 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża oraz na stronie internetowej http://www.lgd-sasiedzi.pl/index.php/konkursy/efs/309-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niz-lgd-nabor-nr-8-2017


[1]Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

Poleć innym: