9.1 Typ: Programy Aktywności Lokalnej - LGD Tygiel Doliny Bugu

09.12.2016

Zakończony 27.01.2017

Ogłoszenie o naborze wnioskó o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Nabór nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

Cel 1 Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023 r. Przedsięwzięcie 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież
oraz
Cel 3 Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości, powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r. Przedsięwziecie 3.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/16

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 29 grudnia 2016 r. od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 27 stycznia 2017 r. do godziny 15:00.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 29.12.2016 r. od godziny 8:00 do 27.01.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 29.12.2016 r. od godziny 8:00 do 27.01.2017r. do godziny 15:00:

1) 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.:

a)   1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)

b)   Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest organizacja pozarządowa”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

c)    Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj.Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu”, dołącza 1 egzemplarz zaświadczenia o udzielonym doradztwie wydanego przez pracownika biura LGD, oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

2) 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3) 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej odpadną na ocenie wstępnej.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Warunki udzielenia wsparcia

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

1) instytucje pomocy i integracji społecznej:

 •    jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 •    jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 •    inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

2) podmioty ekonomii społecznej:

 •    przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
 •    podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
 •    organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 •    podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

3) jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.:

Programy aktywności lokalnej - wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:

a)      Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, np.:

 • działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
 • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);
 • rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego

b)      Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, np.:

 • staże zawodowe, praktyki zawodowe;
 • subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);
 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;
 • zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
 • sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.

c)      Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej), np.:

 • realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);
 • nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

d)      Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

• udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;

• udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru operacji zgodne z Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” stanowiące Załącznik nr 13 do Ogłoszenia.

W ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 60 pkt. W ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Projekty aktywności lokalnej warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 80 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Warunki udzielenia wsparcia - załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru

1)      Całkowita kwota środków w ramach EFS przeznaczonych na nabór wynosi: 1 800 000,00 PLN.

2)      W ramach niniejszej kwoty zostały wyodrębnione środki na dwa przedsięwzięcia:

a)     1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież - 300 000,00 PLN;

b)    3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej - 1 500 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

1)      Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

2)      Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

3)      Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w poszczególnych przedsięwzięciach wynosi:

a) 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież - 300 000 PLN

b) 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej - 500 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty dostępne są na stronie ogłoszenia o naborze na stronie LGD

Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów GWA_EFS

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych

Załącznik nr 5 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1– typ projektu nr 6

Załącznik nr 6 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 7 Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia

Załącznik nr 8 Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014_2020 EFS

Załącznik nr 9 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

Załącznik nr 10 Procedury oceny i wyboru operacji SLGD Tygiel Doliny Bugu

Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

Załącznik nr 13 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność beneficjenta

Załącznik nr 15 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji

Załącznik nr 16 Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014

Załącznik nr 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 18 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe

Załącznik nr 19 Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych

Inne

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (http://www.tygieldolinybugu.pl )

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel./fax 85 655 77 06, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl. Biuro czynne: pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30.

Komunikaty

10.07.2018

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż projekt nr RPPD.09.01.00-20-0025/17 spełnił warunki udzielenia wsparcia.

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 298/4216/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego nr 255/3506/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

W załączeniu Lista wybranych do dofinansowania projektów w ramach naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/16.

02.05.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz
  z załącznikami.
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 564 kB)

Wzór minimalnego zakresu umowy (DOC 5.61 MB)

Wzór porozumienia dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (DOCX 604 kB)

Wzór porozumienia dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi (DOCX 534 kB)

07.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 401 kB)

Wzór minimalnego zakresu umowy (DOC 5.61 MB)

9.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała z dnia 18 kwietnia br.) zmianie uległy:

 1. wzóry minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmioty inne niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
 2. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), tj. załącznik nr 1 do umowy.

Pełna treść komunikatu (PDF 293 kB)

15.12.2016

Informacja o naborze wniosków

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Województwa z dnia 15.12.2016 r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dotyczącym ogłoszenia o naborze nr 1/2017 typ projektu nr 6. Zmiany dotyczą uzupełnienia zapisu o wskazanie wytycznych w obszarze rynku pracy str. 17 dokumentu. Aktualne brzmienie zapisu:

"W przypadku rozbieżności między zapisami w ramach Załącznika nr 6 do SZOOP RPOWP a zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 pierwszeństwo mają zapisy obowiązujących Wytycznych na dzień ogłoszenia naboru."

Aktualna wersja Załącznika nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany tj. od dnia 15.12.2016 r. Dokument został zamieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017 http://www.tygieldolinybugu.pl/art,713,nabor-nr-12017-programy-aktywnosci-lokalnej na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - EFS 2014-2020) .

Poleć innym: