Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

31.05.2017

Zakończony 08.08.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Numer naboru: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17


  • Lista projektów wybranych do dofinansowania

    28.11.2017

    Wynik naboru (PDF, 165.52 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.06.2017 r. od godz. 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

08.08.2017 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 30 czerwca 2017 r. od godziny 7:30 do 08 sierpnia 2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 11 sierpnia 2017 r. do godziny 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2, Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z dn. 06.09.2017 r. (DOCX 742 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP (PDF 196 kB)

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (PDF 107 kB)

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (PDF 143 kB)

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (PDF 68 kB)

Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 267 kB)

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.90 MB)

Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi)(DOC 1.04 MB) - zmiana z 27.10.2017

Załącznik nr 8 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) (DOC 1.05 MB) - zmiana z 27.10.2017

Załącznik nr 9 Standaryzacja wydatków w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/17 (PDF 104 kB)

Regulamin KOP

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VI Regulaminu konkursu.

 

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85/74 97 247.

Komunikaty

27.10.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następującą zmianę w Regulaminie konkursu, tj.: zmianie uległ załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) oraz Załącznik nr 8 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE).

Pełna treść komunikatu (DOC 610 kB)

07.09.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkurusu, w Rozdziale VI Procedura Odwoławcza.

Pełna treść komunikatu (DOC 656 kB)

Poleć innym: