Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

26.02.2018

Zakończony 13.10.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Numer naboru: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

I runda: od 30 marca 2018 r. od godz. 7:30

II runda: od 25 czerwca 2018 r. od godz. 7:30

III runda: od 24 września 2018 r. od godz. 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

I runda: do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30

II runda: do 17 lipca 2018 r. do godz. 15:30

III runda: do 16 października 2018 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda: sierpień 2018 r.;

II runda: listopad 2018 r.;

III runda: luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie I runda: od 30 marca 2018 r. od godz. 7:30 do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30; II runda: od 25 czerwca 2018 r. od godz. 7:30 do 17 lipca 2018 r. do godz. 15:30); III runda: od 24 września 2018 r. od godz. 7:30 do 16 października 2018 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia rundy konkursu, tj. I runda: do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30; II runda: do 20 lipca 2018 r. do godz. 15:30; III runda: do 19 października 2018 r. do godz. 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 720 kB) - zmiana z 11.03.2019

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Załącznik nr 1 Wzór Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 459 kB)
 2. Załącznik nr 2 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 726 kB)
 3. Załącznik nr 3 Wzór Karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 66 kB)
 4. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 1.66 MB) - zmiana z 12.03.2019
  • Nieaktualny Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.49 MB) - zmiana z dnia 20.07.2018
  • Nieaktualny Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 966 kB)
 5. Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.19 MB) – zmiana z 12.03.2019
  • Nieaktualny Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 274 kB)
 6. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 01.02.2019 (DOC 655 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana 27.08.2018 (PDF 525 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 08.06.2018 (PDF 433 kB) 
  • Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 25.04.2018 (PDF 464 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 15.03.2018 (PDF 463 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (PDF 423 kB)
 7. Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana z 01.02.2019 (DOC 672 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana 27.08.2018 (PDF 528 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana z 08.06.2018 (PDF 435 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana z 25.04.2018 (PDF 468 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana z 15.03.2018 (PDF 468 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) (PDF 422 kB)
 8. Załącznik nr 8 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach konkursu (PDF 90 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247

Komunikaty

12.03.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu:

 • Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanie EFS
 • Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie.

Pełna treść komunikatu (DOC 113 kB)

11.03.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komunikatu (DOC 113 kB)

18.02.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komunikatu (DOC 114 kB)

01.02.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie projektu - załączniki nr 6 i 7.

Pełna treść komunikatu (DOC 113 kB)

19.09.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy konkursu prowadzony będzie od 24 września 2018 r. od godz. 7:30 (otwarcie naboru) do 16 października 2018 r. do godz. 15:30 (zamknięcie naboru).

Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały oraz Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie mogą wpłynąć do IOK (Punkt Przyjęć wniosków) dodatkowo w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia rundy konkursu, tj. do 19 października 2018 r. do godz. 15:30.

IOK nie przewiduje skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.

Informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 74 97 247 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku  http://wupbialystok.praca.gov.pl/.

Treść komunikatu (DOC 103 kB)

27.08.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.:

Zmianie uległ załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) i załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE).

Powyższa zmiana wynika z uchwały nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. Zarządu Województwa Podlaskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umowy nie został jeszcze rozpoczęty.

Treść komunikatu (DOC101 kB)

20.07.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.:

Zmianie uległ załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji przez Instytucję Zarządzającą Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla wersji GWA EFS od 2.0.5.

Ww. zmiana nie powoduje zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umowy nie został jeszcze rozpoczęty.

Pełna treść komunikatu (DOC 101 kB)

21.06.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu prowadzony będzie od 25 czerwca 2018 r. od godz. 7:30 (otwarcie naboru) do 17 lipca 2018 r. do godz. 15:30 (zamknięcie naboru).

Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały oraz Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie mogą wpłynąć do IOK (Punkt Przyjęć wniosków) dodatkowo w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia rundy konkursu, tj. do 20 lipca 2018 r. do godz. 15:30.

IOK nie przewiduje skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.

Pełna treść komunikatu (DOC 103 kB)

08.06.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu.

Treść komunikatu (DOCX 100 kB)

25.04.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.: zmianie uległ załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) i załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE).

Pełna treść komunikatu (DOC 100.50 kB)

15.03.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu: dokonano zmiany załącznika nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) i załącznika nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE).

Pełna treść komunikatu (PDF 105 kB)

Poleć innym: