Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

29.03.2017

Zakończony 20.06.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru: RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

  03.11.2017

  Wynik naboru (PDF, 319.3 KB)

 • Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

  13.07.2017

  Lista projektów (PDF, 285.74 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.04.2017 r. od godz. 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

20.06.2017 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 30 kwietnia 2017 r. od godziny 7:30 do 26 maja 2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 31 maja 2017 r. do godziny 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:
  • podmioty lecznicze,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorcy,
  • podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • realizacja programów rehabilitacji leczniczej zapobiegającej przerywaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych ułatwiających powrót na rynek pracy;
 • realizacja programów profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej), dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
 • realizacja programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy;

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE oraz środków budżetu państwa) wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 328 500,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 06.09.2017 r. (DOCX 703 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu, obowiązujący od 17.05.2017 r. (DOCX 751 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (DOCX 751 kB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Aktualny Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP - zmiana z dnia 12.04.2017 (DOCX 570 kB)

Nieaktualny Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP (DOCX 570 kB)

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (DOCX 72 kB)

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (DOCX 91 kB)

Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 393 kB)

Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOC 1,87 MB)

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOCX 1.04 MB) - zmiana z 27.10.2017

Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) wraz z załącznikami (DOC 1.05 MB) - zmiana z 27.10.2017

Załącznik nr 8 Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego (DOC 1,28 MB)

Załącznik nr 9 Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim (DOCX 994 kB)

Załącznik nr 10 Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną (DOCX 1,44 MB)

Załącznik nr 11 Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego (DOCX 3,31 MB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (DOCX 252 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85/74 97 247.

Komunikaty

27.10.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następującą zmianę w Regulaminie konkursu, tj.: zmianie uległ załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) oraz Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE).

Pełna treść komunikatu (DOC 612 kB)

07.09.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkurusu, w Rozdziale VI Procedura Odwoławcza.

Pełna treść komunikatu (DOC 658 kB)

1.06.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.:

Zmianie uległy załączniki do Regulaminu konkursu:
Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanieprojektu ze środków EFS wraz z załącznikami;
Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresuumowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) wraz z załącznikami

Pełna treść komunikatu (DOC 93 kB)

23.05.2017

Wyjaśnienie dotyczące ewaluacji projektów.

Pełna treść wyjaśnienia (DOCX 13 kB)

17.05.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków do dnia 20 czerwca 2017r. do godz. 15.30, w związku z czym wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komunikatu z dnia 17.05.2017 r. (DOC 117 kB)

Uaktualniony Regulamin konkursu, który obowiązuje od 17.05.2017 roku. (DOCX 751 kB)

26.04.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż zmianie uległy załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami;
 2. Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (613 kB)

Aktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami (DOCX 248 kB)

Aktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) wraz z załącznikami (DOCX 252 kB)

12.04.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu: zmianie uległ załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP.

Pełna treść komunikatu (DOC 607 kB)

Poleć innym: