Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

29.03.2017

Zakończony 20.06.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru: RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.04.2017 r. od godz. 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

20.06.2017 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 30 kwietnia 2017 r. od godziny 7:30 do 26 maja 2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 31 maja 2017 r. do godziny 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:
  • podmioty lecznicze,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorcy,
  • podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • realizacja programów rehabilitacji leczniczej zapobiegającej przerywaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych ułatwiających powrót na rynek pracy;
 • realizacja programów profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej), dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
 • realizacja programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy;

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE oraz środków budżetu państwa) wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 328 500,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu, obowiązujący od 17.05.2017 r. (DOCX 751 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (DOCX 751 kB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Aktualny Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP - zmiana z dnia 12.04.2017 (DOCX 570 kB)

Nieaktualny Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP (DOCX 570 kB)

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (DOCX 72 kB)

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (DOCX 91 kB)

Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 393 kB)

Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOC 1,87 MB)

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOCX 1.03 MB) - zmia z 01.06.2017

Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOCX 248 kB)

Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOCX 250 kB)

Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) wraz z załącznikami (DOC 1.04 MB) - zmiana z 01.06.2017

Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) wraz z załącznikami, obowiązuje od 25.04.2017 (DOCX 252 kB)

Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 253 kB)

Załącznik nr 8 Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego (DOC 1,28 MB)

Załącznik nr 9 Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim (DOCX 994 kB)

Załącznik nr 10 Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną (DOCX 1,44 MB)

Załącznik nr 11 Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego (DOCX 3,31 MB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (DOCX 252 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85/74 97 247.

Komunikaty

1.06.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.:

Zmianie uległy załączniki do Regulaminu konkursu:
Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami;
Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) wraz z załącznikami

Pełna treść komunikatu (DOC 93 kB)

23.05.2017

Wyjaśnienie dotyczące ewaluacji projektów.

Pełna treść wyjaśnienia (DOCX 13 kB)

17.05.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków do dnia 20 czerwca 2017r. do godz. 15.30, w związku z czym wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komunikatu z dnia 17.05.2017 r. (DOC 117 kB)

Uaktualniony Regulamin konkursu, który obowiązuje od 17.05.2017 roku. (DOCX 751 kB)

26.04.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż zmianie uległy załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami;
 2. Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (613 kB)

Aktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami (DOCX 248 kB)

Aktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) wraz z załącznikami (DOCX 252 kB)

12.04.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu: zmianie uległ załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP.

Pełna treść komunikatu (DOC 607 kB)

Poleć innym: