Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

31.05.2017

Zakończony 08.08.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru: RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  14.12.2017

  Wynik naboru (PDF, 376.37 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.06.2017 r. od godz. 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

08.08.2017 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 30 czerwca 2017 r. od godziny 7:30 do 8 sierpnia 2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku
o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do
11 sierpnia 2017 r. do godziny 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • podmioty lecznicze,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2Załączniku nr 3Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE oraz środków budżetu państwa) wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 06.09.2017 (DOCX 705 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (754 kB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP (DOCX570 kB)
 2. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (DOCX70 kB)
 3. Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (DOCX 74 kB)
 4. Załącznik nr 4 Karta weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (DOCX 56 kB)
 5. Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 267 kB)
 6. Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1,9 MB)
 7. Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOC 1,04 MB) - zmiana z 27.10.2017
 8. Załącznik nr 8 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) (DOC 1,05 MB) - zmiana z 27.10.2017
 9. Załącznik nr 9 Standaryzacja wydatków w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 (DOCX 66 kB)
 10. Załącznik nr 10 a Lista powiatów i gmin województwa podlaskiego o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne (DOCX 53 kB)
 11. Załącznik nr 10 b Lista powiatów i gmin województwa podlaskiego o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania cytologiczne (DOCX 53 kB)
 12. Załącznik nr 10 c Lista powiatów województwa podlaskiego nieobjętych Programem badań przesiewowych raka jelita grubego(DOCX 50 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (DOCX 263 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia
o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85/74 97 247.

Komunikaty

27.10.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następującą zmianę w Regulaminie konkursu, tj.: zmianie uległ załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) oraz Załącznik nr 8 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE).

Pełna treść komunikatu (DOC 610 kB)

07.09.2017

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkurusu, w Rozdziale VI Procedura Odwoławcza.

Pełna treść komunikatu (DOC 657 kB)

Poleć innym: