Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

30.03.2018

Zakończony 22.05.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru: RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  20.11.2018

  Wynik naboru (XLSX, 41.63 KB)

 • Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

  25.07.2018

  Lista projektów (PDF, 212.47 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 kwietnia 2018 roku od godz. 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

do 22 maja 2018 roku do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 30 kwietnia 2018 r. od godz. 7:30 do 22 maja 2018 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj.: do 25 maja 2018 r. do godz. 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 000 000 zł bez wkładu własnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 13.04.2018 (PDF 1.11 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Wzór Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 461 kB)

Załącznik nr 2 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 - zmiana z 13.04.2018 (PDF 779 kB)

Załącznik nr 3 Wzór Karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 556 kB)

Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.49 MB) - zmiana z 20.07.2018

Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 274 kB)

Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) PDF 1.28 MB - zmiana 27.08.2018

Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) (PDF 1.29 MB) - zmiana 27.08.2018

Załącznik nr 8 Standaryzacja wydatków w ramach konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 (PDF 518 kB)

Załącznik nr 9 a Lista powiatów i gmin województwa podlaskiego o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne (PDF 490 kB)

Załącznik nr 9 b Lista powiatów i gmin województwa podlaskiego o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania cytologiczne (PDF 388 kB)

Załącznik nr 9 c Lista powiatów województwa podlaskiego nieobjętych Programem badań przesiewowych raka jelita grubego (PDF 363 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Komunikaty

27.08.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.:

Zmianie uległ załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) i załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE).

Powyższa zmiana wynika z uchwały nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. Zarządu Województwa Podlaskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umowy nie został jeszcze rozpoczęty.

Treść komunikatu (DOC 98 kB)

20.07.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.:

Zmianie uległ załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji przez Instytucję Zarządzającą Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla wersji GWA od 2.0.5.

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umowy nie został jeszcze rozpoczęty.

Pełna treść komunikatu (DOC 10 kB)

08.06.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.: zmianie uległ załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) i załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE).

Pełna treść komunikatu (PDF 100 kB)

25.04.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.: zmianie uległ załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) i załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE).

Pełna treść komunkattu (DOC 99 kB)

13.04.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj. dokonano zmiany Regulaminu konkursu oraz Załącznika nr 2 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2010.

Pełna treść komunikatu (PDF 208 kB)

09.04.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.: dokonano zmiany Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 2 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2010.

Pełna treść komunikatu (PDF 157 kB)

Poleć innym: