Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

02.02.2018

Zakończony 30.04.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektówze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami
Typ projektu: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Numer naboru: RPPD.06.01.00-IZ.00-20-002/18

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

5 marca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 kwietnia 2018 r. do 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 5 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Kto i na co może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, nadzorowane lub podległe im jednostki organizacyjne,
  • przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% z zastrzeżeniem, że dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 993 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 784 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 73 kB)

Instrukcja wypełniania załącznika OOŚ (PDF 688 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 452 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 60 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 924 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 382 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 516 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 591 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów 6.1 (PDF 946 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 299 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 813 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 27.03.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 6.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):   

tel. (85) 66 54 -326, -386 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

31.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na konieczność wysłania zapytania wymagającego wyjaśnień i uzupełnień, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje wydłużony do 14 września 2018r.

Pełna treść komunikatu (PDF 236 kB)

23.07.2018

W związku z upływającym w miesiącu lipcu 2018 r. terminem rozstrzygnięcia projektów złożonych w ramach Osi priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami, Typ projektu: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (termin konkursu od 05.03.2018 r. do 30.04.2018 r, konkurs zamknięty), Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na czynniki niezależne od IOK, termin rozstrzygnięcia zostaje wydłużony do 31 sierpnia 2018 r.

Plik komunikatu (DOC 241 kB)

08.05.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że w ramach naboru wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania ok. 1 mln PLN.

28.03.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) obniża graniczny próg punktowy pozwalający na pozytywną ocenę projektu do 40 punktów (z obowiązujących wcześniej 60 punktów) oraz wydłuża termin składania wniosków do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny 16.00 (z wyznaczonego wcześniej na 30 marca 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 370 kB)

Poleć innym: