Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

31.01.2018

Zakończony 30.03.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami
Typ projektu: Gospodarka odpadami komunalnymi (z wyłączeniem PSZOK)

Numer naboru: RPPD.06.01.00-IZ.00-20-001/18

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

5 marca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 marca 2018 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 5 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, nadzorowane lub podległe im jednostki organizacyjne,

- administracja rządowa,

- podmioty nie będące przedsiębiorcami, świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych,

- przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,

- spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST,

- jednostki sektora finansów publicznych,

- podmioty działające w ramach porozumień publiczno-prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi (z wyłączeniem PSZOK), zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami z zakresu m.in.:

- instalacji do odzysku i recyklingu odpadów,

- zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponownego wykorzystania i naprawy,

- instalacji do utylizacji/unieszkodliwiania pozostałych odpadów (resztkowych),

- selektywnego odbioru odpadów biodegradowalnych, w tym punktów zbiórki oraz transportu,

- infrastruktury do recyklingu bioodpadów, tj. kompostowania, w tym kompostownie przydomowe lub instalacje metanowe,

- instalacji do odzysku energii lub do przetwarzania mechaniczno-biologicznego tylko jako część szerszego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w Planie inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zatwierdzonym przez Ministra Środowiska będącym załącznikiem do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 (Załącznik do Uchwały Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.)

Wspierane będą inwestycje realizowane w regionach gospodarki odpadami, w których nie uwzględniono komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii. Przez komponent termiczny należy rozumieć spalarnię odpadów komunalnych wskazaną jako regionalną lub ponadregionalną instalację do obsługi danego regionu gospodarki odpadami komunalnymi w Uchwale Nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,

b) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.03 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 811 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (PDOCX 74 kB)

Instrukcja wypełniania załącznika OOŚ (PDF 688 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 452 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 60 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 857 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 382 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 436 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 591 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów 6.1 (PDF 974 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 303 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu

Komunikaty

03.04.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że w ramach naboru wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania ok. 26,8 mln PLN.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 720 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 27.03.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 6.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 -326, -319 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Poleć innym: