Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb

01.08.2017

Planowany od 31.08.2017 do 29.12.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.2 Ochrona wody i gleb

Numer naboru: RPPD.06.02.00-IZ.00-20-001/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 grudnia 2017 r. do 15:30

Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.2 Ochrona wody i gleb, przeprowadzany jest w trybie konkursu ciągłego. Oznacza to, że konkurs jest podzielony na cykle. Cykl konkursu obejmuje: nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, skierowanie wniosków do oceny w danym miesiącu kalendarzowym i ogłaszanie wyników po zakończeniu oceny wniosków z danego miesiąca, przy czym nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania ustalonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego decyzją IOK.
W przypadku wcześniejszego zamknięcia naboru uzasadnionego spełnieniem powyższych przesłanek, IOK umieści stosowną informację na stronie internetowej oraz portalu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2018 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na cykle.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 31 sierpnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA2014.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za prowadzenie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, tj. m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • inne podmioty wykonujące usługi publiczne, w tym przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące:

 1. Projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej, będące kontynuacją dotychczas realizowanych działań:
  • budowa nowych/modernizacja istniejących oczyszczalni,
  • inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
  • inwestycje z zakresu gospodarki osadami ściekowymi z uwzględnieniem hierarchii postępowania z osadami ściekowymi (osady ściekowe są uznawane za odpady) oraz lokalnymi możliwościami przyrodniczego ustabilizowania osadów,
  • zagospodarowanie lub przekształcenie termiczne osadów ściekowych oraz pozyskanie biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków,
  • budowa kanalizacji rozproszonej, lokalnych lub indywidualnych systemów oczyszczania ścieków pod warunkiem, że budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie i ekologicznie nieuzasadniona np. na terenach o zabudowie rozproszonej. Z uwagi na wsparcie tego typu projektów przewidziane w działaniu 8.6 w formule RLKS, wsparcie w niniejszym działaniu będzie możliwe jedynie w przypadku gdy w LSR dla danego obszaru nie przewidziano analogicznej interwencji.
 2. Projekty z zakresu zwiększenia dostępności do linii wodociągowych oraz poprawy jakości wody pitnej w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM lub gdy na danym terenie zapewniona jest sieć kanalizacyjna:
  • budowa i modernizacja linii wodociągowych, tj.:
   • systemów zaopatrzenia w wodę,
   • ujęć i stacji uzdatniania wody, w tym zakup urządzeń i aparatury kontrolnej i pomiarowej,
  • zakup lub remont urządzeń służących do gromadzenia, odprowadzania, uzdatniania i przesyłu wody.

Podstawą wyboru projektów jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) na poziomie regionalnych aglomeracji od 2 tys. do 10 tys. RLM wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG oraz akty prawa miejscowego wydane po 28 lutym 2015 r. (zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju z dnia 29 sierpnia 2016 r. pismo DRP.8610(5).38.UJ/16).

Biorąc pod uwagę powyższe, dofinansowane mogą być projekty, dla których:

 • wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi co najmniej 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zmniejszyła się i wynosi mniej niż 10 000 RLM;
 • wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zwiększyła się i wynosi więcej niż 10 000 RLM;
 • wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000 i zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji również wynosi mniej niż 10 000 RLM.

Wymogi w zakresie jakości oczyszczonych ścieków w aglomeracjach z przedziału 2-10 tys. RLM (biologiczne oczyszczanie ścieków) opisane w załączniku do dyrektywy ściekowej muszą spełniać również indywidualne systemy oczyszczania ścieków na terenach zabudowy rozproszonej w danej aglomeracji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania pomniejsza się zgodnie z zastosowaną 25% stawką ryczałtową wskazaną zarówno w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020, jak też w załączniku nr 5 rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi min. 15% kosztów kwalifikowalnych. Dla projektów generujących dochód wkład własny powiększony jest zgodnie z zastosowaną 25% stawką ryczałtową.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.14 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 656 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 770 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania fromularza OOS (PDF 404 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (DOC 92 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne (PDF 328 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące (PDF 32 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 552 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach 6.2 (PDF 874 kB)

Wzór etykiet na segregatory 6.2 (DOCX 78 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 6.2 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • tel. (85) 66 54 988, -927 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Poleć innym: