Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb

01.08.2017

Zakończony 29.12.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.2 Ochrona wody i gleb

Numer naboru: RPPD.06.02.00-IZ.00-20-001/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania - projekty złożone we wrześniu 2017

  15.06.2018

  Wynik naboru (PDF, 321 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 grudnia 2017 r. do 15:30

Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.2 Ochrona wody i gleb, przeprowadzany jest w trybie konkursu ciągłego. Oznacza to, że konkurs jest podzielony na cykle. Cykl konkursu obejmuje: nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, skierowanie wniosków do oceny w danym miesiącu kalendarzowym i ogłaszanie wyników po zakończeniu oceny wniosków z danego miesiąca, przy czym nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania ustalonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego decyzją IOK.
W przypadku wcześniejszego zamknięcia naboru uzasadnionego spełnieniem powyższych przesłanek, IOK umieści stosowną informację na stronie internetowej oraz portalu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2018 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na cykle.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 31 sierpnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA2014.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za prowadzenie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, tj. m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • inne podmioty wykonujące usługi publiczne, w tym przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące:

 1. Projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej, będące kontynuacją dotychczas realizowanych działań:
  • budowa nowych/modernizacja istniejących oczyszczalni,
  • inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
  • inwestycje z zakresu gospodarki osadami ściekowymi z uwzględnieniem hierarchii postępowania z osadami ściekowymi (osady ściekowe są uznawane za odpady) oraz lokalnymi możliwościami przyrodniczego ustabilizowania osadów,
  • zagospodarowanie lub przekształcenie termiczne osadów ściekowych oraz pozyskanie biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków,
  • budowa kanalizacji rozproszonej, lokalnych lub indywidualnych systemów oczyszczania ścieków pod warunkiem, że budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie i ekologicznie nieuzasadniona np. na terenach o zabudowie rozproszonej. Z uwagi na wsparcie tego typu projektów przewidziane w działaniu 8.6 w formule RLKS, wsparcie w niniejszym działaniu będzie możliwe jedynie w przypadku gdy w LSR dla danego obszaru nie przewidziano analogicznej interwencji.
 2. Projekty z zakresu zwiększenia dostępności do linii wodociągowych oraz poprawy jakości wody pitnej w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM lub gdy na danym terenie zapewniona jest sieć kanalizacyjna:
  • budowa i modernizacja linii wodociągowych, tj.:
   • systemów zaopatrzenia w wodę,
   • ujęć i stacji uzdatniania wody, w tym zakup urządzeń i aparatury kontrolnej i pomiarowej,
  • zakup lub remont urządzeń służących do gromadzenia, odprowadzania, uzdatniania i przesyłu wody.

Podstawą wyboru projektów jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) na poziomie regionalnych aglomeracji od 2 tys. do 10 tys. RLM wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG oraz akty prawa miejscowego wydane po 28 lutym 2015 r. (zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju z dnia 29 sierpnia 2016 r. pismo DRP.8610(5).38.UJ/16).

Biorąc pod uwagę powyższe, dofinansowane mogą być projekty, dla których:

 • wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi co najmniej 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zmniejszyła się i wynosi mniej niż 10 000 RLM;
 • wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zwiększyła się i wynosi więcej niż 10 000 RLM;
 • wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000 i zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji również wynosi mniej niż 10 000 RLM.

Wymogi w zakresie jakości oczyszczonych ścieków w aglomeracjach z przedziału 2-10 tys. RLM (biologiczne oczyszczanie ścieków) opisane w załączniku do dyrektywy ściekowej muszą spełniać również indywidualne systemy oczyszczania ścieków na terenach zabudowy rozproszonej w danej aglomeracji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania pomniejsza się zgodnie z zastosowaną 25% stawką ryczałtową wskazaną zarówno w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020, jak też w załączniku nr 5 rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi min. 15% kosztów kwalifikowalnych. Dla projektów generujących dochód wkład własny powiększony jest zgodnie z zastosowaną 25% stawką ryczałtową.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.14 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 656 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 770 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania fromularza OOS (PDF 404 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (DOC 92 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne (PDF 328 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące (PDF 32 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 552 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach 6.2 (PDF 874 kB)

Wzór etykiet na segregatory 6.2 (DOCX 78 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 6.2 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • tel. (85) 66 54 988, -927 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

20.04.2018

W związku z upływającym w dniu 20 kwietnia 2018 r. terminem zakończenia oceny formalno - merytorycznej projektów złożonych w ramach naboru, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów, wymagający szczegółowych, wielokrotnych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od IOK, termin zakończenia oceny merytorycznej zostaje wydłużony do dnia 20.05.2018 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 245 kB)

30.03.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów, wymagający szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od IOK, termin zakończenia oceny merytorycznej zostaje wydłużony do dnia 20.04.2018 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 368 kB)

15.02.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów oraz inne czynniki niezależne od IOK, termin zakończenia oceny merytorycznej zostaje wydłużony do dnia 30.03.2018r.

Pełna treść komunikatu (PDF 245 kB)

04.01.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że w grudniu 2017 r. wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ok. 12,5 mln PLN.

W ramach całego konkursu (RPPD.06.02.00-IZ.00-20-001_17) łącznie wpłynęło pięć wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ok. 30 mln PLN.

22.12.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że aktualnie trwa ocena dwóch wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu (do dnia 30 listopada 2017 r.).

04.12.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż do dnia 30 listopada 2017 r. włącznie złożono 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ok. 17 mln PLN.

Uwzględniając zapisy Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs przypomina, że nabór wniosków jest prowadzony do wyczerpania założonej kwoty alokacji, tj. 50 mln PLN. W przypadku zawieszenia naboru, IOK umieści stosowną informację na stronie internetowej oraz portalu.

06.11.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż do dnia 31 października 2017 r. włącznie złożono 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ok. 17 mln PLN.

Uwzględniając zapisy Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs przypomina, że nabór wniosków jest prowadzony do wyczerpania założonej kwoty alokacji, tj. 50 mln PLN. W przypadku zawieszenia naboru, IOK umieści stosowną informację na stronie internetowej oraz portalu.

15.09.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że w dniu 8 września 2017 r. został zatwierdzony Master Plan na podstawie V AKPOŚK 2017.

Pełna treść komunikatu (PDF 225 kB)

22.08.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (V AKPOŚK 2017). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem elektronicznym: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.

W związku z powyższym, IOK serdecznie zachęca do składania wniosków w ramach niniejszego Działania. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 31.08.2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29.12.2017 r. do godz. 15.30 z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na cykle.

Treść komunikatu (PDF 303 kB)

21.08.2017

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 6.2 Ochrona wody i gleb, IOK informuje, iż nie przewiduje organizacji spotkania edukacyjno-informacyjnego. Biorąc pod uwagę ograniczone grono potencjalnych Wnioskodawców i w celu jak najlepszego przygotowania dokumentacji aplikacyjnych, ewentualne wyjaśnienia odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań w siedzibie UMWP.

Chęć spotkania proszę zgłaszać telefonicznie: (85) 66 54 988 oraz - 927 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowo, IOK przypomina o możliwości kierowania zapytań drogą e-mailową na adres: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: