Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

29.03.2018

Zakończony 29.06.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Numer naboru: RPPD.08.01.00-IZ.00-20-003/18 • Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej

  14.02.2019

  Lista projektów (PDF, 234.98 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30 kwietnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 czerwca 2018 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2019 r. (Komunikat z 30.01.2019)

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK, tj. do 4 lipca 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z JST,
 • instytucje kultury, określone w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), które prowadzą swoją działalność na poziomie regionalnym/lokalnym, organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi działalność oświatową i edukacyjną,
 • przedsiębiorstwa – jedynie w przypadku projektów dotyczących ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (ISP),
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej RPOWP 2014 – 2020.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące digitalizacji zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich ponowne wykorzystanie. Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia służące:

 • przetwarzaniu na treści cyfrowe zasobów sektora publicznego – budowa, zakup lub rozbudowa systemów i sprzętu do prowadzenia prac digitalizacyjnych;
 • przechowywaniu i udostępnianiu zasobów sektora publicznego w celu zapewnienia powszechnego dostępu do zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania (z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy nr 2013/37/UE) związanego ze świadczeniem na ich podstawie e-usług – budowa, zakup i rozbudowa baz i platform zapewnianiających warunki bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, scalania informacji o zdigitalizowanych zasobach oraz udostępniania treści cyfrowych;
 • zapewnieniu elektronicznej dostępności zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnością i społeczności mniejszościowych jako jeden z elementów projektu a) – b) – zakup i wdrożenie niezbędnych aplikacji/oprogramowania.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

   • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
   • projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi:

   • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
   • projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

   • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 15%,
   • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 10 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 23.04.2018 (PDF 1.01 MB)

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 890 kB)

 

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 83 kB) wraz z Instrukcją wypełniania (PDF 687 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 453 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 60 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 411 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)

Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (XLSX 35 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 60 kB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 924 kB)

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 695 kB)

 

Regulamin KOP

Regulamin KOP - zmiana z 30.08.2018 (PDF 428 kB)

Nieaktualny Regulamin KOP (PDF 572 kB)

 

Inne załączniki:

Wzór etykiet na segregator (DOCX 805 kB)

Oświadczenie dotyczące skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (DOCX 152 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 1460 tj. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Komunikaty

30.01.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu na luty 2019 r. (poprzednio: styczeń 2019 r.).

Plik z komunikatem (PDF 325 kB)

19.12.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie na styczeń 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 428 kB)

29.11.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie na grudzień 2018 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 428 kB)

30.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na str. 13 „(…) W przypadku złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu o wartości nieprzekraczającej planowanej łącznej alokacji na poziomie 10 000 000,00 PLN, IOK zastrzega możliwość sukcesywnego ogłaszania wyników dla pojedynczych wniosków o dofinansowanie.
W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 10 857 622,29 PLN. W wyniku weryfikacji wniosków w zakresie warunków formalnych negatywnie ocenione zostały 2 wnioski o dofinansowanie na łączną wartość dofinansowania 6 778 348,74 PLN. Zatem do oceny formalno-merytorycznej skierowano 7 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość dofinansowania 4 079 273,55 PLN.
Uwzględniając powyższe, celem przyspieszenia tempa wdrażania RPO oraz zwiększenia poziomu kontraktacji i certyfikacji, IOK podjęła decyzję o przyjęciu formuły częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów, przy czym planowany termin zakończenia oceny wniosków w ramach niniejszego konkursu określony na listopad 2018 r. nie ulega zmianie.

Treść komunikatu (PDF 208 kB)

30.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, iż celem przyspieszenia terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz usprawnienia prac Komisji Oceny Projektów, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) podjęła decyzję o wprowadzeniu nowej formuły oceny wniosków o dofinansowanie.
W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 5 Regulamin KOP do Regulaminu Konkursu.
Kluczowa zmiana polega na włączeniu do oceny formalno-merytorycznej jednego losowo wybranego członka Komisji wskazanego w § 3 ust. 4 pkt. 1 i 3 oraz jednego losowo wybranego członka Komisji wskazanego w § 3 ust. 4 pkt. 2 ww. Regulaminu KOP.

Treść komunikatu (PDF 173 kB)

02.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 10 857 622,29 PLN.

24.04.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie uległy zapisy Regulaminu konkursu, podrozdział 13.1 Weryfikacja wymogów formalnych oraz podrozdział 15.1 Etap przedsądowy procedury odwoławczej.
Powyższe wynika wyłącznie z błędu redakcyjnego. Zmiany w zaktualizowanym Regulaminie konkursu, naniesiono kolorem niebieskim.

Treść komunikatu (PDF 365 kB)

05.04.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w ogłoszeniu o konkursie dokonano korekty omyłki pisarskiej dotyczącej numeru naboru (obecnie: RPPD.08.01.00-IZ.00-20-001/18; powinno być: RPPD.08.01.00-IZ.00-20-003/18).

W związku z powyższym, wnioski o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą najnowszej wersji aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014) należy składać w ramach naboru RPPD.08.01.00-IZ.00-20-003/18.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 363 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 17.06.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach działania 8.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

   • Konsultacje telefoniczne (pod numerem tel. (85) 66 54 354, -316 w godz. od 09.00 do 13.00).
   • Konsultacje elektroniczne (konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl). Pytania i odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. IOK zastrzega sobie prawo publikowania wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego Wnioskodawcy i polegają na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji. Nie muszą podlegać publikacji odpowiedzi polegające jedynie na odesłaniu lub przytoczeniu zapisów stosownych dokumentów.
   • Odpowiedzi pisemne na zapytania kierowane przez Wnioskodawców przesyłane pocztą tradycyjną (na adres: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok).
   • Konsultacje osobiste w siedzibie IOK (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok pok. 210) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Celem konsultacji powinno być omówienie kwestii merytorycznych związanych ściśle z koncepcją projektu z wyłączeniem omawiania podstawowych zasad aplikowania wynikających z dokumentacji konkursowej.
   • Pre-panele w siedzibie IOK (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok pok. 210) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Celem spotkania będzie omówienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów w kontekście planowanego projektu. Wartością dodaną pre-panelu powinno być wyeliminowanie koncepcji projektów, które nie spełniają warunków brzegowych konkursu lub możliwa do uzyskania liczba punktów nie pozwala uzyskać pozytywnej oceny.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Poleć innym: