Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

30.03.2017

Zakończony 30.06.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Numer naboru: RPPD.08.01.00-IZ.00-20-003/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty". • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej

  11.12.2017

  Lista projektów (PDF, 293.34 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

04.05.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.06.2017 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 04.05.2017 r. do 30.06.2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych po dniu zakończenia konkursu, tj. 05.07.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa: w zakresie projektów o zasięgu wyłącznie regionalnym;
 • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

W przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach partnerstwa partnerzy muszą spełniać wymogi dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowania.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące rozwoju usług elektronicznych w administracji, w zakresie obejmującym w szczególności:

 • aktualizację i integrowanie katalogu świadczonych e-usług – w tym elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług; zapewnienie integracji świadczonych e-usług z usługami dostępnymi poprzez platformę ePUAP/ Cyfrowy Urząd Podlasia; przygotowanie wzorów dokumentów i formularzy elektronicznych, dla których organem właściwym do określenia wzoru jest organ JST;
 • promocję e-usług administracji publicznej (tylko jako element projektu);
 • zakup i wdrożenie aplikacji/oprogramowania zapewniającego elektroniczną dostępność urzędu i jego usług dla osób z niepełnosprawnością oraz społeczności mniejszościowych jako jeden z elementów projektu a) – b).
 • rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej w administracji jako jeden z elementów projektu a) – b), w tym w szczególności zakup, wdrożenie i rozbudowę aplikacji
  i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, np.: aplikacji
  i systemów mających na celu:
  • informatyzację usług i procedur wewnętrznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania danych osobowych,
  • elektroniczne zarządzanie zasobami, dokumentami i rejestrami publicznymi.

Dodatkowe uwarunkowania:

Wspierane projekty z zakresu usług cyfrowych muszą zapewniać:

 • interoperacyjność[1] z istniejącymi i planowanymi e-usługami oraz komponentami projektów e-administracji na poziomie krajowym i regionalnym, w tym realizowanymi w ramach POPC 2014-2020 lub PO WER 2014-2020;
 • produkty nie dublujące tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych, lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty (nie dotyczy to usług/produktów, które obejmują inny obszar/teren i inny rodzaj udostępnionych danych oraz inną grupę docelową; dopuszczone zostaną zatem projekty, które nie dublują istniejących produktów/rozwiązań oraz projekty polegające na ich udoskonaleniu).

W przypadku wszystkich projektów w Działaniu 8.1:

 • inwestycje w „twardą infrastrukturę[2]” będą dopuszczalne w ograniczonym zakresie, wyłącznie jako element uzupełniający projekt. Warunkiem wparcia będzie wykazanie przez Wnioskodawcę, że inwestycje w taką infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz wynikają z analizy potwierdzającej niedostępność zasobów beneficjenta/partnera projektu;
 • dostosowanie systemów/aplikacji/oprogramowania do potrzeb osób z niepełnosprawności powinno uwzględniać standardy Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie co najmniej AA wskazane w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 poz.113).
 • szkolenia i usługi doradcze związane z wdrożeniem e-usług mogą stanowić jedynie element projektu;
 • koszt wytworzenia/usprawnienia e-usług należy definiować jako koszt prac nakierowanych na wytworzenie/udoskonalenie usług świadczonych drogą elektroniczną wraz ze szkoleniami i usługami doradczymi związanymi z wdrożeniem e-usług, ale bez kosztów zakupu infrastruktury informatycznej i „infrastruktury twardej”.

Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy i mieszkańcy województwa korzystający bezpośrednio lub pośrednio z cyfrowych usług.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 listopada 2018 r. Przez zakończenie finansowe projektu należy rozumieć datę dokonania przez Beneficjenta ostatniego wydatku w ramach projektu.

Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem projektu na etapie oceny kryterium formalnego obligatoryjnego pn. Termin i okres realizacji projektu jest zgodny z zasadami dofinansowania w ramach RPOWP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1,01 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 651 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (DOC 92 kB)

Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (XLSX 35 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 665 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 344 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – Rozwój usług elektronicznych w administracji (PDF 543 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 974 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach (PDF 824 kB)

Wzór etykiet na segregatory (DOCX 141 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podstawą prawną procedury odwoławczej jest rozdział 15 ustawy wdrożeniowej. Procedura odwoławcza składa się z dwóch etapów:

 • etap przedsądowy,
 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Procedura odwoławcza, nie wstrzymuje zawierania umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 14.05.2017 r. (PDF 273 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 25.04.2017 r. (PDF 205 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 18.04.2017 r. (PDF 284 kB)

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54 324, - 354 w godz. od 09.00 do 13.00,
 • e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383.

Komunikaty

03.07.2017

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 wnioski o łącznej wartości dofinansowania ok. 9 mln PLN.

24.05.2017

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, iż termin składania wniosków o dofinansowanie został wydłużony do dnia 30 czerwca 2017 r. do godziny 15.30. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 366 kB)

19.04.2017

Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia, że w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w rozdziale 18. Podstawy prawne omyłkowo podano, że w ramach przedmiotowego konkursu zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 obowiązujące od dnia 17 lutego 2017 r. W ramach niniejszego konkursu zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 obowiązujące od dnia 18 marca 2015 r.


[1] Wszystkie wspierane systemy informatyczne, aplikacje, bazy danych, platformy w ramach projektów muszą spełniać m.in. wymagania określone w Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

[2] Inwestycje w infrastrukturę „twardą” rozumiane jako inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna w zakresie wyłącznie sprzętu i wyposażenia instalowanego w istniejących obiektach wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi zapewniającymi poprawne i bezpieczne funkcjonowanie zakupionego sprzętu.

Poleć innym: