Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

01.08.2017

Zakończony 30.11.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałania 8.4.1   Infrastruktura ochrony zdrowia

Numer naboru: RPPD.08.04.01-IZ.00-20-002/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2017 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- przedsiębiorcy,

- osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia,

- jednostki budżetowe,

- organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji inwestycji uzupełniających interwencję EFS w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową [Narzędzie 14 Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie) zgodnie z Krajowymi Ramami Strategicznymi. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020].

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

- projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;

- projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.11 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 787 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (DOCX 75 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania pod VAT (DOCX 260 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF 114 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 833 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 328 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (DOCX 695 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 899 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po wybranych kryteriach wyboru projektów (PDF 796 kB)

Wzór etykiet na segregatory (PDF 133 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217,   j.t.   z póź. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkur

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 20.11.2017 r. (PDF 203 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 26.10.2017 r. (PDF 203 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 06.09.2017 r. (PDF 293 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 24.08.2017 r. (PDF 286 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 354, - 979, - 305 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko
nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).
Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Komunikaty

01.12.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach niniejszego konkursu łącznie złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ok. 3,7 mln zł.

04.10.2017

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców oraz w związku z prośbą potencjalnych Wnioskodawców (m.in. na podstawie złożonych pism do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 15.30.

Pełna treść komunikatu (PDF 350 kB)

21.08.2017

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania 8.4.1 Inwestycje uzupełniające interwencję EFS w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową, IOK informuje, iż nie przewiduje organizacji spotkania edukacyjno-informacyjnego. Biorąc pod uwagę ograniczone grono potencjalnych Wnioskodawców i w celu jak najlepszego przygotowania dokumentacji aplikacyjnych, ewentualne wyjaśnienia odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań w siedzibie UMWP.

Chęć spotkania proszę zgłaszać telefonicznie: (85) 66 54 354, -979 oraz - 305 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowo, IOK przypomina o możliwości kierowania zapytań drogą e-mailową na adres: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: