31.01.2018

Zakończony 20.06.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja

Numer naboru: RPPD.08.05.00-IZ.00-20-001/18 • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej

  21.06.2018

  Lista projektów (PDF, 346.21 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

5 marca 2018 r.,

z zastrzeżeniem że konkurs podzielony jest na rundy

 1. Runda 1: 5 marca 2018 r.
 2. Runda 2: 11 kwietnia 2018 r.
 3. Runda 3: 21 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20 czerwca 2018 r. do 15:30

z zastrzeżeniem że konkurs podzielony jest na rundy

 1. Runda 1: 3 kwietnia 2018 r.
 2. Runda 2: 11 maja 2018 r.
 3. Runda 3: 20 czerwca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014),która jest dostępna na stronie : https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 5 marca 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. do godziny 15:30, z zastrzeżeniem że konkurs podzielony jest na rundy.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia danej rundy konkursy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, ośrodkach subregionalnych i powiatowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem zostaną objęte inwestycje infrastrukturalne ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społeczno- gospodarczych na obszarze rewitalizowanym, wynikające z zatwierdzonych uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji tj.:

 • przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni funkcjonalnie związanych z obiektem w tkance urbanistycznej miast w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji np. gospodarczych, społecznych, mieszkaniowych, edukacyjnych, kulturalnych,
 • tworzenie systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego miast,
 • zagospodarowanie/uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast wraz z przyległym otoczeniem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć:

 • w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – 85%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis– 85 %.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + 10 % współfinansowanie z budżetu państwa):

 • w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną- 95%
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis– 85 %.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu

W ramach zatwierdzonego Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji dofinansowanie całkowite (środki pochodzące z EFRR oraz Budżetu Państwa), łącznie na wszystkie realizowane w ramach Działania 8.5 projekty nie może przekroczyć 10 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 PLN EFRR oraz 5 000 000,00 PLN Budżet Państwa

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 07.02.2018 (PDF 1.09 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.09 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 705 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania formularza OOŚ (PDF 700 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 63 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 56 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście wyboru projektów (DOCX 52 kB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację projektu (DOCX 57 kB)

Oświadczenie o demarkacji pomiędzy działaniami RPOWP 2014-2020 (DOCX 56 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 7.05 MB)

Kryteria wyboru projektów

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 233 kB)

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 382 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 1.80 MB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 2.20 MB)

Inne załączniki:

8.5 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów do dofinansowania (PDF 815 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 78 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z póź. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 347 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 29.03.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania. Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK poprzez:

 • konsultacje telefoniczne pod numerem tel. (85) 66 54 912, -350, -307, w godz. od 09.00 do 13.00.
 • konsultacje elektroniczne: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl. Pytania i odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. IOK zastrzega sobie prawo publikowania wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego Wnioskodawcy i polegają na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji. Nie muszą podlegać publikacji odpowiedzi polegające jedynie na odesłaniu lub przytoczeniu zapisów stosownych dokumentów.
 • Odpowiedzi pisemne na zapytania kierowane przez Wnioskodawców przesyłane pocztą tradycyjną (na adres: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok).
 • Konsultacje osobiste w siedzibie IOK (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok pok. 305) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Celem konsultacji powinno być omówienie kwestii merytorycznych związanych ściśle z koncepcją projektu z wyłączeniem omawiania podstawowych zasad aplikowania wynikających z dokumentacji konkursowej.
 • Pre-panele w siedzibie IOK (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok pok. 305) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Celem konsultacji powinno być omówienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów w kontekście planowanego projektu. Wartością dodaną pre-panelu powinno być wyeliminowanie koncepcji projektów, które nie spełniają warunków brzegowych konkursu lub możliwa do uzyskania liczba punktów nie pozwala uzyskać pozytywnej oceny.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

25.06.2018

IZ RPOWP informuje, iż w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach  I rundy oraz wyczerpaniem kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs, nabór wniosków w ramach pozostałych rund zostaje zamknięty.

10.04.2018

IOK informuje, iż z uwagi na złożenie w ramach I rundy wniosków o dofinansowanie przekraczających dostępną alokację (wartość dofinansowania w ramach złożonych wniosków stanowi 128,77% dostępnej alokacji), dokonuje zawieszenia kolejnych rund do czasu ogłoszenia wyników w ramach  I rundy.

04.04.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje iż w ramach I rundy wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania 70 821 590,07 PLN.

07.02.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu.

Wykaz zmian w regulaminie (DOCX 62 kB)

Poleć innym: