Działanie 9.1 Typ 3: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej - LGD Puszcza Knyszyńska

02.08.2017

Zakończony 30.08.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 10/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020

Cel główny II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych przedsiębiorstwach do 2020(23) r. w kluczowych domenach obszaru.
Cel szczegółowy II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach
Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

na operacje z zakresu typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-039/17

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od 16.08.2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 30.08.2017r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 30.08.2017r. do godziny 16.00).

Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 7 108 850

od środy do środy w godzinach 8.00-16.00.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS; wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), wybierając właściwy nr naboru w GWA2014 (EFS) dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-039/17, nie starszej niż 1.1.6. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
 2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:
  • 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
  • 2 wydrukowane Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
  • 2 egzemplarze Oświadczenia do LGD (załącznik do Ogłoszenia),
  • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym(CD/ DVD).

Jeżeli Wnioskodawca jest zainteresowany spełnieniem Lokalnego Kryterium Wyboru nr XVII, dodatkowo powinien dołączyć 2 egzemplarze dokumentów finansowych Wnioskodawcy/ partnera za ostatni zamknięty rok obrachunkowy, potwierdzające jego obroty w wysokości równej lub większej niż kwota dofinansowania projektu.

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel główny II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych przedsiębiorstwach do 2020(23) r. w kluczowych domenach obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska; Cel szczegółowy II.1. Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach, Przedsięwzięcie II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska Przedsięwzięcie II.1.3. wymagać będzie działań skoncentrowanych na rozwoju przedsiębiorczości rozumianej jako zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska. Przyczyni się do wzrostu udziału osób zatrudnionych poza rolnictwem oraz podniesienia poziomu przedsiębiorczości. Dodatkowo premiowane do wsparcia będą osoby z grup defaworyzowanych, w tym mieszkańcy gmin spoza aglomeracji białostockiej, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka i Michałowo. Przedsięwzięcie to będzie komplementarne w stosunku do celu I.1.1 i I.1.2, co oznacza w praktyce możliwość aktywizacji zawodowej osób, które zostaną wcześniej wsparte w ramach Programów Aktywności Lokalnej lub reintegracji zawodowej. W celu zapewnienia trwałości nowopowstających przedsiębiorstw, w szczególności tych tworzonych przez osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zapewnione zostanie kompleksowe i indywidualnie dostosowane wsparcie polegające na usłudze doradczej, jednorazowej dotacji oraz uzupełniająco wsparciu pomostowym.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej[2] obejmujące:

 • indywidualne doradztwo[3] w zakresie przygotowania biznesplanu;
 • dotację inwestycyjną[4];
 • wsparcie pomostowe:
  • finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych;
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące[5] (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 32 punkty.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia.

Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1.462.884,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: n/d

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1.462.884,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie LGD Puszcza Knyszyńska: https://www.puszczaknyszynska.org/index.php?page=5413

 1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.
 2. Karta oceny wniosku i wyboru operacji II.1.3.
 3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego typ projektu nr 3.
 4. Zasady realizacji projektów w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
  1. Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektu – zakres minimalny (wraz z załącznikami)
  2. Wzór Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – zakres minimalny (wraz z załącznikami).
 5. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 3.
 6. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 8. Załącznik do wniosku o dofinansowanie: Oświadczenie do LGD Puszcza Knyszyńska.
 9. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD wraz z załącznikami.
 10. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
 11. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
 12. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla In blanco.
 13. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020EFS.
 14. Wzór wniosku o nadanie uprawnień do obsługi SL2014.
 15. Wzór wniosku o płatność.
 16. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego.

Inne ważne informacje

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - dostępne na stronie www.puszczaknyszynska.org oraz w biurze LGD Puszcza Knyszyńska.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska (https://www.puszczaknyszynska.org/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020,5364.html )

Pytania należy kierować na adres :

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl,

tel. 85 710 88 50

email: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); www.puszczaknyszynska.org

Link do ogłoszenia o naborze: https://www.puszczaknyszynska.org/index.php?page=5413

Komunikaty

02.05.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz
  z załącznikami.
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 564 kB)

Wzór minimalnego zakresu umowy (DOC 5.61 MB)

Wzór porozumienia dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (DOCX 604 kB)

Wzór porozumienia dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi (DOCX 534 kB)

07.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 401 kB)

Wzór minimalnego zakresu umowy (DOC 5.61 MB)


[1] Rekomendowane jako projekty „własne” LGD (zgodnie z SZOOP RPOWP 2014 – 2020).

[2] Realizacja w ramach RLKS od II kw. 2017 r. (konkursy zamknięte czasowo), rekomendowane jako projekty „własne” LGD.

[3] Indywidualne doradztwo ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe.

[4] Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój działalności gospodarczej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania. Minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu wynosi 12 miesięcy.

[5] Specjalistyczne wsparcie towarzyszące ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe.

Poleć innym: