Harmonogram na 2018 rok

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 12 czerwca 2018 r., uchwałą nr 300/4281/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 RPOWP 2014-2020 (PDF 459 kB)
  Obowiązuje od 15 czerwca 2018 r.

  W aktualizowanym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  1. Zwiększono alokację na konkurs z Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, z 80 do 100 mln złotych. Konkurs zostanie podzielony na cztery dwumiesięczne rundy.
  2. Dodano nabór na projekt grantowy w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze. Rozpoczęcie naboru zaplanowano na październik 2018 r. Na dofinansowanie przeznaczono 10 mln zł.
  3. Dodano nabór w ramach Działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Alokacja wynosi 20 mln zł, nabór zaplanowano na listopad 2018 r.
  4. Zwiększono do 20 mln PLN środki przeznaczone na konkurs z Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, przewidziany na listopad 2018 r.
  5. Dodano konkurs w ramach Działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 8 mln zł, rozpoczęcie naboru zaplanowane jest na październik 2018 r.

Komunikat 31.07.2018

Komunikat dotyczy ogłoszenia konkursu poza harmonogramem, w ramach Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zmianie ulega termin ogłoszenia konkursu (wskazany w komunikacie z dnia 28.06.2018 r.). Planowany termin uruchomienia konkursu to I połowa sierpnia br. (zgodnie z komunikatem z dnia 28.06.2018 r. termin ten określono na lipiec 2018 r.).

Komunikat 28.06.2018

Komunikat dotyczy ogłoszenia konkursu poza harmonogramem, w ramach Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych. Termin ogłoszenia przedmiotowego konkursu zaplanowano na lipiec 2018 r., natomiast nabór rozpocznie się w sierpniu 2018r. i nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Planowana kwota całkowita alokacji na konkurs to 15 mln zł.

Treść komunikatu (DOCX 14 kB)

Wersje archiwalne harmonogramu na 2018 rok

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 27 marca 2018 r., uchwałą nr 282/3954/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 RPOWP 2014-2020 (PDF 452 kB)
  Obowiązywał od 30 marca 2018 r. do 14 czerwca 2018 r.

  W harmonogramie wprowadzono następujące zmiany:

  1. dodano nabór w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, którego rozpoczęcie zaplanowano na lipiec 2018 r.
  2. zmniejszono do 10 mln PLN środki przeznaczone na konkurs z Działania 7.1, przewidziany na listopad 2018 r.
  3. nabór do Działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przewidziany na sierpień, został przesunięty na lipiec 2018 r. Jednocześnie zwiększono do 8 mln PLN kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach naboru.
  4. dodano dwa nowe konkursy do Działania 7.2.1. - rozpoczęcie obu naborów zaplanowano na lipiec 2018 r.
  5. dodano informacje dotyczące wsparcia zwrotnego, udzielanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach następujących Działań i Poddziałań: 1.3, 1.4.1, 2.3, 5.2, 5.3.2.

Komunikat 16.05.2018

Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informują, że nabory wniosków o dofinansowanie w ramach:

 • Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy,
 • Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie,
 • Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF,

zostaną ogłoszone w terminie późniejszym niż wynika to z Harmonogramu naboru wniosków na rok 2018.

Pełna treść komunikatu wraz z uzasadnieniem zmian:

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że planowany na maj 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.3.1/8.2.2 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Pełna treść komunikatu (PDF 213 kB)

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 6 lutego 2018 r., uchwałą nr 270/3806/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 RPOWP 2014-2020 (PDF 425 kB)
  Obowiązywał od 7 lutego do 29 marca 2018 r.

  W aktualizowanym harmonogramie wprowadzono następujące zmiany:

  1. dodano konkurs w ramach Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na sierpień 2018 r. Konkurs w ramach ww. Poddziałania będzie obejmował głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych).
  2. dodano konkurs w ramach Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na listopad 2018 r. Konkurs w ramach ww. Działania będzie obejmował: utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze.
  3. zmianie uległ zakres typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Zrezygnowano z pełnego zakresu typów projektów przewidzianego w SZOOP na rzecz typu nr 2-5.
  4. dodano konkurs w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na czerwiec 2018 r. Konkurs w ramach ww. Działania będzie obejmował realizację programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
  5. zmianie uległa orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Zmniejszono kwotę z 100 mln PLN do 80 mln PLN.

Komunikat 13.02.2018

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne.

Pełna treść komunikatu (PDF 433 kB)

Komunikat 13.02.2018

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji oraz wydłużenia naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa - budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T.

Pełna treść komunikatu (PDF 481 kB)

Komunikat 31.01.2018

Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia konkursów w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością pozyskania danych statystycznych niezbędnych do ogłoszenia warunków ww. konkursów, zmianie ulega planowany termin ich ogłoszenia (zgodnie z obowiązującym Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Załącznik do Uchwały Nr 258/3527/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2017 r.), termin ten założono odpowiednio na: grudzień 2017 r. oraz styczeń 2018 r.
Konkursy w ww. zakresie zostaną uruchomione niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych informacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pełna treść komunikatu (PDF 436 kB)

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że planowany na luty 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.1.3/8.2.2 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Pełna treść komunikatu (PDF 220 kB)

Harmonogram na 2017 rok

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 4 lipca 2017 r., uchwałą nr 224/3026/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 492 kB)
  Obowiązuje od 6 lipca 2017 r.
  Aktualizacja obejmuje:
  • dodanie naborów wniosków w ramach Poddziałania 3.3.1 (nabór w grudniu 2017 r.) oraz Działania 7.1 (nabór w grudniu 2017 r.);
  • zmianę terminu naboru w ramach Poddziałania 7.2.1 (przesunięcie z czerwca 2017 r. na październik 2017 r.) oraz Poddziałania 7.2.2/8.4.2 (przesunięcie z września 2017 r. na październik 2017 r.);
  • dodanie typu projektu - nabór w ramach Poddziałania 7.2.1 (nabór w październiku 2017 r.)

Komunikat 31.10.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) informuje, iż ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie zaplanowanych w harmonogramie naboru wniosków na październik 2017 r. w ramach działań/podziałań:
 • 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
 • 4.2 Infrastruktura kolejowa,
 • 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

ukażą się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl w listopadzie 2017r.

natomiast w ramach działań/podziałań:

 • 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • 8.5 Rewitalizacja,

ukażą się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl w grudniu 2017r.

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475), tzw. ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie 2 września br., z której wynika konieczność zmiany kryteriów wyboru projektów, nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działań/podziałań:

 1. 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
 2. 4.2 Infrastruktura kolejowa,
 3. 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 4. 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 5. 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,
 6. 8.5 Rewitalizacja,
zaplanowane na październik 2017 r., zostaną rozpoczęte w późniejszych terminach. O dokładnych terminach rozpoczęcia ww. naborów IZ RPOWP poinformuje odrębnymi komunikatami.

Wersje archiwalne

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 16 maja 2017 r., uchwałą nr 212/2801/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 486 kB)

Obowiązywał od 16 maja 2017 r. do 5 lipca 2017 r.
Aktualizacja obejmowała dodanie naboru wniosków w ramach Działania 6.2 (nabór w sierpniu 2017 r.)

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) w celu uspójnienia informacji z kolumny dot. planowanego terminu naboru i danych w kolumnie „informacje dodatkowe” informuje, że ujęty w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2017” konkurs na typ projektów polegających na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej w trybie zaprojektuj i wybuduj, z planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków w sierpniu 2017 r., w ramach Działań z Osi VI RPOWP Działanie 6.2 (PI 6b), odbywać się będzie w naborze ciągłym w cyklu miesięcznym: sierpień 2017 r. – grudzień 2017 r.

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 28 marca 2017 r., uchwałą nr 202/2652/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 485 kB)
  Obowiązywał od 30 marca 2017 r. do 15 maja 2017 r.
  Aktualizacja obejmowała dodanie naboru wniosków w ramach Działania 4.2 oraz zmiany dot. konkursu z Działania 6.3 - dodanie typów projektów, na które można uzyskać dofinansowanie i zwiększenie alokacji.
 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 21 lutego 2017 r., uchwałą nr 194/2536/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 478 kB)

Obowiązywał od 23 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r.
Aktualizacja obejmowała dodanie naborów wniosków w ramach Działania 2.5 (nabór w czerwcu 2017 r.), Działania 7.1 (nabór w czerwcu 2017 r.) oraz Działania 7.3.

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 29 listopada 2016 r., uchwałą nr 176/2300/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 469 kB)

Obowiązywał od 29 listopada 2016 r. do 22 lutego 2017 r.

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) informuje, że ujęty w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2017” konkurs na projekty zintegrowane (nabór zaplanowany na marzec 2017 r.) na typ projektu: „działania upowszechniające, informacyjno-promocyjne i edukacyjne” w ramach Działań z Osi V RPOWP dotyczyć będzie Poddziałania 5.3.1 (PI 4c) i 5.4.1 (PI 4e), a także Działania 5.2 (PI 4b) nie wskazanego w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017”.

Ideą IZ RPOWP była organizacja konkursu na wspólne działania upowszechniające obejmujące Działania Osi V RPOWP 2014-2020, o czym świadczą m.in. przyjęte przez Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 kryteria wyboru projektów zintegrowanych do Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna: Działanie 5.2, Poddziałanie 5.3.1 i Poddziałanie 5.4.1. Konkurs na projekty zintegrowane ma na celu efektywne i kompleksowe przeprowadzenie działań upowszechniających z zakresu efektywności energetycznej i OZE. Kampania informacyjna powinna szeroko informować regionalne społeczeństwo o oszczędnym i efektywnym wykorzystaniu energii, przekładającym się na poprawę stanu środowiska i zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców, przedsiębiorstw, sektora mieszkaniowego oraz użytkowników i właścicieli budynków użyteczności publicznej, zatem zdecydowano o ogłoszeniu konkursu na realizację kampanii informacyjnych w formie projektów zintegrowanych w ramach trzech PI (4c, 4e, 4b) w ramach tego samego Celu Tematycznego, aby nie dochodziło do powielania działań informacyjnych.

Wersja aktualna harmonogramu na 2016 rok

Wersje archiwalne

 

Harmonogram na 2015 rok

Wersje archiwalne

Poleć innym: