Harmonogram na 2017 rok

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 4 lipca 2017 r., uchwałą nr 224/3026/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 492 kB)
  Obowiązuje od 6 lipca 2017 r.
  Aktualizacja obejmuje:
  • dodanie naborów wniosków w ramach Poddziałania 3.3.1 (nabór w grudniu 2017 r.) oraz Działania 7.1 (nabór w grudniu 2017 r.);
  • zmianę terminu naboru w ramach Poddziałania 7.2.1 (przesunięcie z czerwca 2017 r. na październik 2017 r.) oraz Poddziałania 7.2.2/8.4.2 (przesunięcie z września 2017 r. na październik 2017 r.);
  • dodanie typu projektu - nabór w ramach Poddziałania 7.2.1 (nabór w październiku 2017 r.)

Wersje archiwalne

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 16 maja 2017 r., uchwałą nr 212/2801/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 486 kB)

Obowiązywał od 16 maja 2017 r. do 5 lipca 2017 r.
Aktualizacja obejmowała dodanie naboru wniosków w ramach Działania 6.2 (nabór w sierpniu 2017 r.)

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) w celu uspójnienia informacji z kolumny dot. planowanego terminu naboru i danych w kolumnie „informacje dodatkowe” informuje, że ujęty w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2017” konkurs na typ projektów polegających na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej w trybie zaprojektuj i wybuduj, z planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków w sierpniu 2017 r., w ramach Działań z Osi VI RPOWP Działanie 6.2 (PI 6b), odbywać się będzie w naborze ciągłym w cyklu miesięcznym: sierpień 2017 r. – grudzień 2017 r.

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 28 marca 2017 r., uchwałą nr 202/2652/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 485 kB)
  Obowiązywał od 30 marca 2017 r. do 15 maja 2017 r.
  Aktualizacja obejmowała dodanie naboru wniosków w ramach Działania 4.2 oraz zmiany dot. konkursu z Działania 6.3 - dodanie typów projektów, na które można uzyskać dofinansowanie i zwiększenie alokacji.
 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 21 lutego 2017 r., uchwałą nr 194/2536/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 478 kB)

Obowiązywał od 23 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r.
Aktualizacja obejmowała dodanie naborów wniosków w ramach Działania 2.5 (nabór w czerwcu 2017 r.), Działania 7.1 (nabór w czerwcu 2017 r.) oraz Działania 7.3.

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 29 listopada 2016 r., uchwałą nr 176/2300/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 469 kB)

Obowiązywał od 29 listopada 2016 r. do 22 lutego 2017 r.

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) informuje, że ujęty w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2017” konkurs na projekty zintegrowane (nabór zaplanowany na marzec 2017 r.) na typ projektu: „działania upowszechniające, informacyjno-promocyjne i edukacyjne” w ramach Działań z Osi V RPOWP dotyczyć będzie Poddziałania 5.3.1 (PI 4c) i 5.4.1 (PI 4e), a także Działania 5.2 (PI 4b) nie wskazanego w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017”.

Ideą IZ RPOWP była organizacja konkursu na wspólne działania upowszechniające obejmujące Działania Osi V RPOWP 2014-2020, o czym świadczą m.in. przyjęte przez Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 kryteria wyboru projektów zintegrowanych do Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna: Działanie 5.2, Poddziałanie 5.3.1 i Poddziałanie 5.4.1. Konkurs na projekty zintegrowane ma na celu efektywne i kompleksowe przeprowadzenie działań upowszechniających z zakresu efektywności energetycznej i OZE. Kampania informacyjna powinna szeroko informować regionalne społeczeństwo o oszczędnym i efektywnym wykorzystaniu energii, przekładającym się na poprawę stanu środowiska i zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców, przedsiębiorstw, sektora mieszkaniowego oraz użytkowników i właścicieli budynków użyteczności publicznej, zatem zdecydowano o ogłoszeniu konkursu na realizację kampanii informacyjnych w formie projektów zintegrowanych w ramach trzech PI (4c, 4e, 4b) w ramach tego samego Celu Tematycznego, aby nie dochodziło do powielania działań informacyjnych.

Wersja aktualna harmonogramu na 2016 rok

Wersje archiwalne

 

Harmonogram na 2015 rok

Wersje archiwalne

Poleć innym: