Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

28.02.2017

Zakończony 05.05.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja ZarządzającaRegionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektówze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęły 84 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 612,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 278 mln zł.

  • Lista projektów wybranych do dofinansowania

    24.11.2017

    Wynik naboru (PDF, 327.84 KB)

  • Lista projektów polegających ocenie formalno-merytorycznej - wynik oceny

    21.11.2017

    Lista projektów (PDF, 366.52 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

5 maja 2017 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków (nazwa instytucji oraz jej adres)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31 marca 2017 r. do 5 maja 2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 10 maja 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym (typ projektu 1. wymieniony w SZOOP), w tym np.:

- rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,

- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

- inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Pomoc może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

- założeniem nowego zakładu,

- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,

- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Inwestycją początkową nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.

W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim mając na uwadze zapewnienie, że pomoc państwa wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wydatki mogą być kwalifikowane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z tym realizacja projektu może zostać rozpoczęta dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie realizacji projektu uważa się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i opracowanie biznes planu, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

a) 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa

b)  40% – średnie przedsiębiorstwa.

3. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

4. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 60 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 6 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 22.09.2017 (PDF 903 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 914 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 154 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.16 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 530 kB)

Biznes Plan ( DOCX 126 kB)

Arkusze kalkulacyjne (XLSX 97 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX120 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 113 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 73 kB)

Formularz w zakresie OOŚ – Instrukcja wypełniania (PDF 527 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib)(DOCX 64 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (DOCX 61 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 54 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 91 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 578 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 340 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – Działanie 1.3 (PDF 124 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP - zmiana z 22.09.2017 (PDF 381 kB)

Nieaktualny Regulamin KOP (PDF 961 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.3 (PDF 1002 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 83 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm. ). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 17 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwachprojekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54  925, - 926, -929, -930, -982, - 984 w godz. od 9.00 do 13.00,

e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Biurze Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Komunikaty

22.09.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulega treść Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR).

Pełna treść komunikatu (PDF 334 kB)

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu (PDF 473 kB)

Poleć innym: