Konkurs zintegrowany z Działań 6.1/6.2/6.3

31.05.2017

Zakończony 11.08.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami
Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb
Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu
Typ projektu zintegrowanego: Działania upowszechniające, informacyjno – promocyjne i edukacyjn

Numer naboru: RPPD.06.01.00_06.02.00_06.03.00-IZ.00-20-001/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać Strategię informacyjno-promocyjną – I etap

03 lipiec 2017 r.

Termin, do którego można składać Strategię informacyjno-promocyjną – I etap

11 sierpień 2017 r.

Termin, od którego można składać pełne wnioski o dofinansowanie – II etap

W konkursie pełne wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których Strategie informacyjno-promocyjne zostały zakwalifikowane do II etapu. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie określa się na listopad 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DEFRR)
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania Strategii informacyjno-promocyjnej – I etap

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie Strategii informacyjno-promocyjnej projektu zintegrowanego, którego minimalny zakres stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu konkursu
w terminie do 11 sierpnia 2017 r., do godz. 15.30.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Strategii informacyjno-promocyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (jeśli dotyczy) w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD). Strategia informacyjno-promocyjna powinna być uwzględniać co najmniej minimalny zakres określony dla Strategii informacyjno-promocyjnej (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).

Sposób składania pełnych wniosków o dofinansowanie - II etap

W przypadku pozytywnej oceny Strategii informacyjno-promocyjnej, IOK wysyła do każdego Wnioskodawcy informację w zakresie wyników oceny danego wniosku (Strategii) wraz z informacją o terminie i formie złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty posiadające niezbędny potencjał i doświadczenie w zakresie działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych, upowszechniających w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w ochronie środowiska.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte działania upowszechniające, informacyjno – promocyjne i edukacyjne mające na celu:

  • wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie (Dz. 6.1),
  • zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dostarczającą ścieki komunalne (Dz. 6.2),
  • zachowanie cennych zasobów przyrodniczych regionu (Dz. 6.3).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi min. 0% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

5 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.14 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 715 kB)

Wzory załączników

Strategia promocyjno-informacyjna (DOCX 116 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 259 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 425 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zintegrowanych: Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami, Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu (PDF 490 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 962 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (PDF 333 kB)

Wzór etykiet na segregatory (DOCX 86 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 t.j., z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale 16 Regulaminu konkurs

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Osi V Działania upowszechniające, informacyjno – promocyjne i edukacyjne informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 326, - 922 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Komunikaty

21.08.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach pierwszego etapu złożono 2 wnioski uproszczone na łączną kwotę dofinansowania ok. 5 mln PLN, przy czym zgodnie z warunkami konkursu zostanie wybrany jeden Beneficjent.

Poleć innym: