Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)

27.02.2019

Aktualny od 29.03.2019 do 31.12.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/19

Katalog prorozwojowych usług doradczych

Katalog prorozwojowych usług doradczych wraz z listą kwalifikowanych dostawców usług, wyłonionych w ramach naboru.

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

17.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach VI rundy konkursu wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie o wartości 861.000,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 700 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 590.000,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 marzec 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudzień 2019 r. do godz. 12:00:00

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2019 r., przy czym konkurs został podzielony na rundy:

 Rundy

Data rozpoczęcia naboru wniosków w  ramach rundy

Data zakończenia naboru wniosków w  ramach rundy (wersja elektroniczna)

Runda I

29 marzec 2019 r.

30 kwiecień 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda II

1 maj 2019 r.

31 maj 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda III

1 czerwiec 2019 r.

30 czerwiec 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda IV

1 lipiec 2019 r.

31 lipiec 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda V

1 sierpień 2019 r.

31 sierpień 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda VI

1 wrzesień 2019 r.

30 wrzesień 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda VII

1 październik 2019 r.

31 październik 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda VIII

1 listopad 2019 r.

30 listopad 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda IX

1 grudzień 2019 r.

31 grudzień 2019 r.
do godz. 12:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 •   runda I:  lipiec 2019 r.
 •   runda II: sierpień 2019 r.
 •   runda III: wrzesień 2019 r.
 •   runda IV:  październik 2019 r.
 •   runda V:  listopad 2019 r.
 •   runda VI: grudzień 2019 r.
 •   runda VII: styczeń 2020 r.
 •   runda VIII: luty 2020 r.
 •   runda IX: marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 29 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do godziny 12:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. projekty złożone w ramach:

Rundy

Data zakończenia przyjmowania wersji papierowej

Runda I

7 maj 2019 r.

Runda II

5 czerwiec 2019 r.

Runda III

3 lipiec 2019 r.

Runda IV

5 sierpień 2019 r.

Runda V

4 wrzesień 2019 r.

Runda VI

3 październik 2019 r.

Runda VII

6 listopad 2019 r.

Runda VIII

4 grudzień 2019 r.

Runda IX

7 styczeń 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w zakresie promocji gospodarczej regionu Typ projektu 1A Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy), (priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące realizacji / zakupu prorozwojowych i proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji.

Wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte specjalistyczne usługi doradcze ujęte w Katalogu usług (lub zgłoszone do ujęcia w Katalogu usług), świadczone przez podmioty ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług. Zgłoszenie dostawcy usługi i/lub usługi powinno nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie przez MŚP. Natomiast wpis usługi do Katalogu usług powinien nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W ramach konkursu jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 2 specjalistyczne usługi doradcze (tj. prorozwojowe i/lub proinnowacyjne).

Katalog usług

Katalog prorozwojowych usług doradczych wraz z listą kwalifikowanych dostawców usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • dla wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • do 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – dla średnich przedsiębiorstw.
 • dla objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, niezależnie od wielkości przedsiębiorcy. - zapis usunięty (komunikat z 09.05.2019)

Minimalny wymagany wkład własny:

 • dla wydatków objętych pomocą de minimis:
  • 15% – mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • 25% – średnie przedsiębiorstwa,
 • dla wydatków objętych pomocą na usługi doradcze – 50% niezależnie od wielkości przedsiębiorcy. - zapis usunięty (komunikat z 09.05.2019)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 8 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 400 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 09.05.2019 (PDF 833 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 624 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.75 MB)

Wniosek o dofinansowanie przykład (xml 37 kB)

Wniosek o dofinansowanie przykład pdf z komentarzami (PDF 117 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników - zmiana z 09.05.2019 (PDF 343 kB)

Nieaktualna Instrukcja wypełniania załączników (PDF 344 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (xls 120 kB) - załącznik usunięty (komunikat z 09.05.2019)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls 112 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 883 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów – Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) (PDF 657 kB)

Regulamin KOP

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.4.1 Usługi doradcze - zmiana z 09.05.2019 (PDF 362 kB)

Nieaktualny Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.4.1 Usługi doradcze (PDF 506 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 238 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 97 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 22 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

 •      tel. (85) 66 54 -926, -316, -319, -324, -929, -930, -954, -982, -983, -984, w godz. od 9.00 do 13.00
 •      e-mail: dzwigniabiznesu@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/19),

Regulamin konkursu jest dostępny w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

23.09.2019 (aktualizacja komunikatu z 11.09.2019)

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach V rundy konkursu wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie o wartości 276 750,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 225 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 191 250,00 PLN.

8.08.2019

Informujemy, że w ramach IV rundy konkursu wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie o wartości 218 940,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 178 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 141 300,00 PLN.

Treść komuniaktu (PDF 244 kB)

11.07.2019

IOK informuje, że zmianie uległa treść Załącznika nr 5 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów do Regulaminu Konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 349 kB)

5.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach III rundy konkursu wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie o wartości 46.740,00 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 38.000,00 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 32.300,00 zł.

09.05.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulega treść Regulaminu konkursu oraz załączników nr 2 i nr 6 do regulaminu. Wprowadzone zmiany wynikają w szczególności z wyeliminowania zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne na poziomie krajowym.

Pełna treść komunikatu (PDF 329 kB)

Wykaz zmian do regulaminu konkursu (PDF 499 kB)

Poleć innym: