Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: tereny inwestycyjne

31.12.2019

Planowany od 31.01.2020 do 30.04.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu: Tereny inwestycyjne.

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.04.2020 r. do godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31.01.2020 r. do 30.04.2020 r. do godziny 15:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 6 maja 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne JST lub ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty w ramach Typu 2 Tereny inwestycyjne, dotyczące stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. obejmujące uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego - stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu.

Preferowane jest wykorzystanie pod inwestycje terenów zdegradowanych, miejskich nieużytków (inwestycje typu brownfield).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

  • projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 95,00 % kosztów kwalifikowalnych;
  • projekty generujące dochód – maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu;
  • projekty objęte pomocą publiczną – na podstawie art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wartość pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 695 kB)

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 660 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (PDF 476 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (DOC 64 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (DOC 61 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 55 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (DOC 91 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 83 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (DOCX 52 kB)

Model finansowy (XLSX 420 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 2.86 MB)

 

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 964 kB)

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 847 kB)

 

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 430 kB)

 

Inne:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 18 kB)

Dopuszczalny nacisk na oś na DK województwa podlaskiego (PDF 2.27 MB)

Uszczegółowienie kryterium dopuszczającego nr 8 (PDF 265 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 229 kB)

Inne ważne informacje

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

  • tel. (85) 66 54 324, -989, -316,-926, -929, -930, - 954, -982, -983, -984 (w godz. od 09.00 do 13.00).
  • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383

Poleć innym: