Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

28.02.2017

Zakończony 21.04.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIE 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIE 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Numer naboru: RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 31 marca 2017 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 21 kwietnia 2017 do godziny15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to grudzień 2017

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek: od 8:00 do 16:00

- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.4, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 31.03.2017 r. (godz. 8:00) do 21.04.2017 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów przewidziane w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 określone w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, wskazane ponizej:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych[1];

2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;

4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;

6. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy;

7. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi 25 000 000 PLN

w tym:  

25 000 000,00 PLN ze środków EFS  

0,00 PLN z budżetu państwa.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.30 MB) - zmiana z 21.03.2017

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.23 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Zał. 1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOCX 1MB)

Zał. 2 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOCX 89 kB)

Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 2.09 MB)

Zał. 4 Wzór Karty oceny formalnej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 66 kB)

Zał. 5 Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 272 kB)

Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 220 kB) - zmiana z 05.05.2017

Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) (DOCX 210 kB) - zmiana z 05.05.2017

Nieaktualny Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe i dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) (DOCX 109 kB)

Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (DOCX 210 kB) - zmiana z 25.05.2017

Nieaktualny Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 213 kB) - zmiana 05.05.2017

Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (DOCX 207 kB) - zmiana z 25.05.2017

Nieaktualny Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOCX 196 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe i dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOCX 196 kB)

Zał. 7 Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 267 kB)

Zał. 8 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOCX 68 kB)

Zał. 9 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOCX 72 kB)

Zał. 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (DOCX 686 kB)

Zał. 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOCX 211 kB)

Zał. 12 Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOCX 22 kB)

Zał. 13 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r. (PDF 520 kB)

Zał. 14 Lista gmin, na terenie których możliwa jest realizacja wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata (DOCX 16.33 kB)

Zał. 15 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 562 kB)

Zał. 16 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 430 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS

Zestaw logotypów kolorowych EFS

Załączniki do umowy

Załącznik nr 1 do Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOC 278 kB) - zmiana z 25.05.2017

Załącznik nr 1 do Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOC 349 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Załącznik nr 1 do Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOCX 293 kB)

Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Wzór harmonogramu płatności (DOCX 54 kB) - zmiana z 25.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Wzór harmonogramu płatności (DOC 174 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Wzór harmonogramu płatności (DOCX 54 kB)

Zał. nr 3 do wzoru Umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 292 kB)

Zał. nr 4 do wzoru umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 54 kB)

Zał. nr 5 do wzoru umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych (DOC 656 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 5 do wzoru umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych (DOCX 81 kB)

Zał. nr 6 do wzoru umowy - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014 (DOCX 65 kB)

Zał. nr 7 do wzoru umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu (DOC 192 kB) - zmiana 05.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 7 do wzoru umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu (DOCX 62 kB)

Zał. nr 8 do wzoru umowy - Szczegółowe wytyczne dotyczące danego typu projektu (DOCX 61 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Komunikaty

14.09.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2017 r. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zmianie uległy Regulaminy konkursów w zakresie procedury odwoławczej. Zmiany dotyczą numeracji artykułów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz skrócenia terminów rozpatrzenia protestów.

Pełna treść komunikatu (PDF 347 kB)

25.05.2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów i Harmonogramu płatności).

Pełna treść komunikatu (PDF 77kB)

05.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała z dnia 18 kwietnia br.) zmianie uległy:

  1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
  2. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), tj. załącznik nr 1 do umowy.
  3. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb).

Pełna treść komunikatu (PDF 413 kB)

21.03.2017

Instytucja Zarządzająca informuje o zmianie regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 3.1.1

Treść komunikatu (PDF 248 kB)

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.03.2017 r. (PDF 542 kB)

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.04.2017 r. (PDF 563 kB)

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE OGÓLNE: e-mail przedszkola.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie), kontakt telefoniczny: (85) 66 54 244, - 231, 255 – 282 – 246 - 286. w godz. od 9.00 do 13.00

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

- e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)

- kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933,

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

- w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

- w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

- w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl

[1] Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;

Poleć innym: