Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

28.02.2017

Zakończony 21.04.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIE 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIE 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Numer naboru: RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17 • Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

  23.06.2017

  Lista projektów (PDF, 263.74 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 31 marca 2017 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 21 kwietnia 2017 do godziny15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to lipiec 2018

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek: od 8:00 do 16:00

- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.4, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 31.03.2017 r. (godz. 8:00) do 21.04.2017 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów przewidziane w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 określone w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, wskazane ponizej:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych[1];
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
 3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
 4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;
 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 6. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
 7. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi 25 000 000 PLN

w tym:  

25 000 000,00 PLN ze środków EFS  

0,00 PLN z budżetu państwa.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.30 MB) - zmiana z 21.03.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Zał. 1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOCX 1MB)
 2. Zał. 2 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOCX 89 kB)
 3. Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 2.09 MB)
 4. Zał. 4 Wzór Karty oceny formalnej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 66 kB)
 5. Zał. 5 Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 272 kB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy:
 7. Zał. 7 Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 267 kB)
 8. Zał. 8 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOCX 68 kB)
 9. Zał. 9 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOCX 72 kB)
 10. Zał. 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (DOCX 686 kB)
 11. Zał. 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOCX 211 kB)
 12. Zał. 12 Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017
 13. Zał. 13 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r. (PDF 520 kB)
 14. Zał. 14 Lista gmin, na terenie których możliwa jest realizacja wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata (DOCX 16.33 kB)
 15. Zał. 15 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 562 kB)
 16. Zał. 16 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 430 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS

Zestaw logotypów kolorowych EFS

Załączniki do umowy

Aktualny wzór umowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Komunikaty

28.06.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na lipiec 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 282 kB)

13.06.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.1 (numer naboru RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17) przyjętą uchwałą Nr 300/4270/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2018 r.
Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 1 wniosku prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej.

Treść komunikatu (PDF 212 kB)

11.06.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca br.) zmianie uległy zapisy minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (DOC 390 kB)

28.05.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na czerwiec 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 282 kB)

02.05.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.1 przyjętą uchwałą Nr 289/4076/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 4 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej.

Treść komunikatu (PDF 212 kB)

27.04.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na maj 2018 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 282 kB)

26.04.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 253 kB)

27.03.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na kwiecień 2018 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 283 kB)

06.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.
Pełna treść komunikatu (PDF 236 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

28.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na marzec 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 282 kB)

07.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległy zapisy minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, w tym Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Pełna treśc komunikatu (PDF 419 kB)

14.09.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2017 r. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zmianie uległy Regulaminy konkursów w zakresie procedury odwoławczej. Zmiany dotyczą numeracji artykułów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz skrócenia terminów rozpatrzenia protestów.

Pełna treść komunikatu (PDF 347 kB)

25.05.2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów i Harmonogramu płatności).

Pełna treść komunikatu (PDF 77kB)

05.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała z dnia 18 kwietnia br.) zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
 2. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), tj. załącznik nr 1 do umowy.
 3. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb).

Pełna treść komunikatu (PDF 413 kB)

21.03.2017

Instytucja Zarządzająca informuje o zmianie regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 3.1.1

Treść komunikatu (PDF 248 kB)

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.03.2017 r. (PDF 542 kB)

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.04.2017 r. (PDF 563 kB)

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE OGÓLNE: e-mail przedszkola.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie), kontakt telefoniczny: (85) 66 54 244, - 231, 255 – 282 – 246 - 286. w godz. od 9.00 do 13.00

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

- e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)

- kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933,

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

- w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

- w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

- w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl

[1] Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;

Poleć innym: