Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

31.05.2017

Zakończony 29.09.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego Instytucja Zarzadzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Numer naboru: RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 18 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 29 mln PLN.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

03 lipca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 września 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DEFRR)
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 03 lipca 2017 r. do 29 września 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 04 października 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

-  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

-  podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.  Inwestycje w zakresie ciepłownictwa i chłodnictwa (spoza obszaru realizacji ZIT BOF) w zakresie m.in.

-        budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej i chłodniczej spełniającej po realizacji projektu wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” w celu przyłączenia nowych obiektów do sieci wraz z budową nowych niskoemisyjnych, bądź modernizacją istniejących niskosprawnych źródeł ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem);

-        modernizacji sieci ciepłowniczej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem
i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą wraz z budową nowych niskoemisyjnych, bądź modernizacją istniejących niskosprawnych źródeł ciepła
(z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem).

Szczegółowe warunki:

-        projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;

-        wsparcie może być udzielone jedynie projektom spełniającym najpóźniej po zakończeniu realizacji projektu wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego
i chłodniczego”.

2. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, z wyłączeniem montażu pieców węglowych – projekty samorządów spełniające warunki określone dla inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w ramach Działania 5.3.

Szczegółowe warunki:

-  projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;

-  projekty mogą być realizowane wyłącznie w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, przy czym sam fakt rejestracji działalności gospodarczej w danym budynku nie decyduje o dyskwalifikacji do objęcia wsparciem, bowiem za prowadzenie działalności należy rozumieć faktyczne świadczenie usług lub oferowanie towarów w budynku objętym projektem. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w takim budynku po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, istnieje konieczność objęcia ostatecznego odbiorcy pomocą de minimis przyznaną przez Beneficjenta.

-  wspierane będą inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie lub nie ma technicznej możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej;

-  wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;

-  wspierane urządzenia do ogrzewania powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;

-  warunkiem poprzedzającym realizację projektów powinno być przeprowadzenie uproszczonych audytów energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w Instrukcji wypełniania załączników, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

-  nie istnieje możliwość wymiany istniejącej kotłowni, ani paleniska węglowego na pompę ciepła, ani jako główne, ani jako uzupełniające źródło ciepła.

 3. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).

Szczegółowe warunki:

-  projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;

-  możliwe jest wsparcie wymiany istniejącego oświetlenia zewnętrznego,
w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej;

-  możliwe jest wsparcie elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu.

4. Projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego/zeroemisyjnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej.

Szczegółowe warunki:

-  projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;

-  standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia musi być potwierdzony spełnieniem warunku obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. wskazanego w § 329 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (standard efektywności energetycznej budynku wyrażony maksymalną wartością wskaźnika EP).

-  budynki powinny mieć charakter demonstracyjny, służący popularyzacji takich form budownictwa, przy jednoczesnym generowaniu korzyści w postaci oszczędności energii i niższych emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prowadzone działania informacyjno-promocyjne powinny zapewnić swobodny dostęp społeczeństwa do efektów realizacji inwestycji.

5. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10 i benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Szczegółowe warunki:

-  niniejszy typ projektu może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie kompleksowych projektów realizujących pozostałe typy wspierane w ramach przedmiotowego konkursu;

-  projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;

-  wspierane mogą być wyłącznie projekty realizowane na obszarze, na którym nie ma stacjonarnych stacji automatycznego pomiaru, przy czym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek udowodnienia niepowielania realizacji inwestycji na terenie objętym obecnie monitoringiem. Niepowielanie istniejącej infrastruktury dotyczy pomiarów
w ramach tej samego rodzaju zanieczyszczeń

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

a) projekty nie objęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

a) projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;

b) projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.22 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 746 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie OOŚ (PDF 404 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 68 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 50 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 83 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 664 kB) - zmiana z dnia 08.06.2017

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 552 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 344 kB)

Kryteria merytoryczne szczególne różnicujące Poddziałanie 5.4.1 (PDF 270 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 549 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach (PDF 868 kB)

Wzór etykiet na segregatory (PDF 142 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 t.j., z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 24.07.2017 r. (PDF 447 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 24.08.2017 r. (PDF 344 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 13.09.2017 r. (PDF 364 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 311, - 386 w godz. od 9.00 do 13.00;

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Komunikaty

29.06.2018

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających wielokrotnych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), za zasadne uznaje się wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do lipca 2018 r. (uprzednio termin ustalono na czerwiec 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 355 kB)

30.05.2018

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających wielokrotnych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), za zasadne uznaje się wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do czerwca 2018 r. (uprzednio termin ustalono na maj 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 244 kB)

26.04.2018

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających wielokrotnych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), za zasadne uznaje się wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do maja 2018 r. (uprzednio termin ustalono na kwiecień 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 481 kB)

30.03.2018

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs, za zasadne uznaje się wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do kwietnia 2018 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 358 kB)

21.08.2017

Komunikat dotyczący inwestycji z zakresu Systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach (takich, jak pył PM10 i benzo(a)piren) oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Pełna treść komunikatu (PDF 273 kB)

Pismo MŚ o numerze DM/5102-16/01/2017/BT z dnia 27.07.2017 r. (PDF 792 kB)

8.06.2017

Instytucja Zarządzająca RPOWP informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu, tj. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 272 kB)

Poleć innym: