Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

30.10.2017

Zakończony 18.01.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działania 7.2 Rozwój usług społecznychPoddziałania, 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Numer naboru: RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty". • Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji

  11.06.2018

  Lista projektów (PDF, 713.63 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 30 listopada 2017 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 18 stycznia 2018 do godziny15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to wrzesień 2018
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.2, w terminie od 30.11.2017 r. (godz. 8:00) do 18.01.2018 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku  o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru. Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów  według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 • typ projektu nr 1: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej;
 • typ projektu nr 2: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych;
 • typ projektu nr 3: Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10, 10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi: 6 500 000,00 PLN
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu  wkładu własnego stanowiącego: minimum 5% wydatków kwalifikowanych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 2.07 MB) - zmiana z 18.12.2017

Nieaktualny Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Zał. 1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (doc 893.50 kB)
 2. Zał. 2 Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (doc 100 kB)
 3. Zał. 3 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (doc 100 kB)
 4. Zał. 4 Wzór karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (doc 145.79 kB)
 5. Zał. 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 2.10 MB)
 6. Wzór umowy/porozumienia:
 7. Zał. 7 Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.12 MB) - zmiana z 04.12.2017
 8. Zał. 8 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (doc 68.50 kB)
 9. Zał. 9 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (doc 72 kB)
 10. Zał. 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (doc 684.10 kB)
 11. Zał. 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (doc 221.50 kB)
 12. Zał. 12 Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017
 13. Zał. 13 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. (PDF 861.88 kB)

Zestaw logotypów monochromatycznych EFS (JPG 58 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 129 kB)          


Załączniki do umowy

Aktualny wzór umowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

 tel. 85 66 54 254, 85 66 54 258, 85 66 54 281,  85 66 54 251, 85 66 54 273

Anna Łukaszewska, tel. (85) 66 54 254, e-mail anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl

Anna Mieczkowska, tel. (85) 66 54 258, e-mail anna.mieczkowska@wrotapodlasia.pl

Ewa Fiedorczuk, tel. (85) 66 54 281,

Magdalena Chojnowska, tel. (85) 66 54 281,

Matylda Wochniak, tel. (85) 66 54 258,

Katarzyna Kulesza, tel. (85) 66 54 251,

Stanisława Polak, tel. (85) 66 54 273.

 e-mail: integracja.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

 W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933

 Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383.

Komunikaty

06.09.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17, część III" - ostatnią w ramach Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyjętą uchwałą Nr 316/4642/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 września 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 293 kB)

23.08.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia br.) zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi);
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb).

Pełna treść komunikatu (PDF 354 kB)

17.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17, część II” w ramach Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyjętą uchwałą Nr 312/4568/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 lipca 2018 r.
Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 2 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny - etapu negocjacji.

Pełna treść komunikatu (DOC 480 kB)

18.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia „Listę projektów, które spełniły kryteria    wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17, część I” w ramach Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyjętą uchwałą Nr 308/4473/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 lipca 2018 r.

Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 5 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny - etapu negocjacji.

Pełna treść komunikatu (DOC 480 kB)

12.06.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca br.) zmianie uległy zapisy minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (DOC 390 kB)

11.06.2018

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17.

Pełna treść komunikatu (PDF 337 kB)

26.04.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:
 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 253 kB)

06.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.
Pełna treść komunikatu (PDF 236 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

18.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 18 stycznia 2018 r. W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu. 

Treść komunikatu (PDF 152 kB)

04.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w wyniku zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP - wersja 2.0.2 udostępniona 29 listopada 2017, zmianie uległ Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP (EFS).

Pełna treść komunikatu (PDF 267 kB)

Poleć innym: