Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

29.08.2017

Planowany od 29.09.2017 do 30.11.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Numer naboru: RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2017 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 29 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 05 grudnia 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące:

 1. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego[1], mające na celu:
  • utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
  • dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć:

 • w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – 85%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi:

 • w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 – 95%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 15%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 • w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.14 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 833 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 747 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania formularza w zakresie OOŚ (PDF 404 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (DOC 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne (328 kB)

8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego - Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące (PDF 345 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 888 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów 8.2.1 (PDF 721 kB)

Wykaz gmin uprawnionych do aplikowania (PDF 280 kB)

Potrzeby jednostek samorządu gminnego w zakresie zwiększenia dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w Województwie Podlaskim (PDF 3.29 MB)

Etykiety na segregatory 8.2.1 (81 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz.1460 t.j.), tj. w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r.. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • tel. (85) 66 54 316, -342 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:


[1] Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją rozdz. 2, art. 14 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Poleć innym: