Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

07.02.2018

Zakończony 20.04.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Numer naboru: RPPD.08.04.01-IZ.00-20-003/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

12 marca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20 kwietnia 2018 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2019 r. (Komunikat 30.01.2019)

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014),która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 12 marca 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK, tj. do 25 kwietnia 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • przedsiębiorcy,
  • osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
  • jednostki budżetowe,
  • organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty inwestycji służących przejściu z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych głównie w zakresie świadczeń realizowanych w POZ ukierunkowanych na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci (opieka koordynowana z uwzględnieniem zintegrowanych form opieki środowiskowej), np. inwestycje wprowadzające zmiany w sposobie zapewniania opieki i wsparcia dla pacjentów przebywających w zakładach opieki pielęgnacyjnej i długoterminowej zastępujące te zakłady usługami rodzinnymi świadczonymi na poziomie społeczności lokalnych (dostosowanie opieki zdrowotnej do problemów zdrowotnych pacjentów poprzez stosowanie tańszych, lecz równie skutecznych metod leczenia)[Narzędzie 17 Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, doposażenie)].

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
  • projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.02 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 888 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 74 kB) wraz z instrukcją wypełniania (PDF 688 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 55 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 62 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 924 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 398 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 486 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 591 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów do dofinansowania (PDF 539 kB)

Liczba porad lekarskich udzielanych pacjentom w grupie wiekowej 0-5 lat oraz 65+ za rok 2016 (dane NFZ – stan na 05.02.2018 r.) (PDF 539 kB)

Wzór etykiet na segregator (DOCX 139 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, j.t. z póź. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 489 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 17.04.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

  • tel. (85) 66 54 354, - 992 w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

30.01.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu na luty 2019 r. (poprzednio: styczeń 2019 r.).

Pełna treść komunikatu (DOCX 498 kB)

19.12.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że z uwagi na specyfikę oraz zróżnicowany poziom złożonej dokumentacji aplikacyjnej, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie na styczeń 2019 r. (poprzednio: grudzień 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 330 kB)

7.11.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu na grudzień 2018 r. (poprzednio: listopad 2018 r.). Jednocześnie IOK przypomina, że zgodnie z komunikatem z dnia 23.04.2018 r., podjęto decyzję o przyjęciu formuły częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnym wyborze projektów do dofinansowania i podpisywania Umów. 

Treść komunikatu (PDF 328 kB)

30.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że z uwagi na specyfikę oraz  zróżnicowany poziom złożonej dokumentacji aplikacyjnej zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu na listopad 2018 r. (poprzednio: sierpień 2018 r.) jednocześnie IOK przypomina, że zgodnie z komunikatem z dnia 23.04.2018 r., celem przyspieszenia tempa wdrażania RPO podjęto decyzję o przyjęciu formuły częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów. W związku z powyższym zaleca się do bieżącego zapoznawania z informacjami publikowanymi przy dedykowanym konkursie.

23.04.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 4 804 836,47 PLN. W związku z tym, że wartość złożonych wniosków nie przekracza łącznej kwoty alokacji na poziomie 10 000 000,00 PLN oraz uwzględniając zapisy Regulaminu konkursu, IOK planuje dokonywanie sukcesywnej oceny pojedynczych wniosków o dofinansowanie, przy czym wnioski będą podlegać ocenie w kolejności wpływu do IZ RPOWP wersji elektronicznej (GWA EFRR). Wówczas wyniki również będą ogłaszane etapowo, tj. po zakończeniu oceny danego wniosku o dofinansowanie.

19.03.2018

Komunikat dotyczący przesunięcia wskaźnika pn. "Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi" z grupy wskaźników produktu do grupy wskaźników rezultatu.

Pełna treść komunikatu (PDF 322 kB)

Poleć innym: