Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – IOB

28.02.2017

Zakończony 31.10.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
oddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – IOB

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.10.2017 r. do godz. 15:30

Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie konkursu ciągłego. Oznacza to, że konkurs jest podzielony na cykle. Cykl konkursu obejmuje: nabór wniosków w ciągu dwóch miesięcy kalendarzowych, skierowanie wszystkich wniosków do oceny z danego cyklu i ogłaszanie wyników po zakończeniu oceny wniosków z danego cyklu, przy czym nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania ustalonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego decyzją IOK. W przypadku wcześniejszego zamknięcia naboru uzasadnionego spełnieniem powyższych przesłanek, IOK umieści stosowną informację na stronie internetowej oraz portalu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na cykle.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30.03.2017 r. do 31.10.2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA2014 do IOK (Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są funkcjonujące w regionie (tj. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa podlaskiego, w szczególności posiada siedzibę lub/i oddziały) Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB):

 • w zakresie podniesienia poziomu świadczonych usług: instytucje otoczenia biznesu (takie jak inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii itp.);
 • w zakresie wsparcia promocji przedsiębiorczości, preinkubacji i inkubacji: inkubatory przedsiębiorczości i ośrodki wspierające przedsiębiorczość akademicką.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Nie przewiduje się możliwości aplikowania w partnerstwie lub konsorcjum.

Wsparcie IOB będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 • IOB posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła jej przychodów i potwierdza jej zdolność do działania w warunkach rynkowych i samodzielność finansową w zakresie prowadzenia działalności (lub zdolność do stopniowego uzyskania owej samodzielności do końca okresu kwalifikowalności);
 • IOB posiada roczny plan działalności zawierający: indykatywną listę projektów/usług, które planuje udzielić/dostarczyć, dostępne zasoby, niezbędne szkolenia, wymagany budżet oraz źródła finansowania. Projekty planowane do wsparcia z EFRR, powinny być wyraźnie przedstawione w planie prac;
 • IOB może wykazać, że będzie stosować istniejące standardy w zakresie dostarczania usług opracowane na poziomie krajowym / europejskim / międzynarodowym;
 • w ocenie projektu uwzględnione zostaną wyniki osiągane w przeszłości przez daną IOB w zakresie doradztwa/wsparcia przedsiębiorców w rozwoju działalności (jak np. badania zadowolenia klientów, liczba świadczonych usług, follow-up itp);
 • IOB monitoruje świadczenie różnych usług i przeprowadza badania satysfakcji klientów w celu oceny swoich wyników oraz przygotowania lepszych opartych o dane statystyczne prognoz ich skuteczności i zapewnienia lepszych prognoz opartych na statystyce.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty w ramach Typu 1 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) dotyczące:

 • Podniesienia poziomu świadczonych usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu (takich jak inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii itp.), w szczególności usług specjalistycznych, służące podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw. Wsparcie obejmuje również usługi doradcze i szkoleniowe dla kadr podmiotów zarządzających IOB;
 • Profesjonalizacji istniejących IOB w celu wsparcia promocji przedsiębiorczości, preinkubacji i inkubacji obejmująca takie działania jak: projekty związane z rozwojem inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką, oferowaniem przez inkubatory wystandaryzowanych usług (np. księgowych, doradztwa prawnego).

Wsparciem objęte zostaną również usługi świadczone drogą elektroniczną. Uzupełnieniem interwencji są działania mające na celu poprawę dostępności informacyjnej usług IOB wśród przedsiębiorców (działania upowszechniające).

Dofinansowanie infrastruktury możliwe będzie tylko w uzasadnionych przypadkach tzn. musi być związane ze świadczeniem specjalistycznych usług, ukierunkowanych na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw i każdorazowo być poparte szczegółową analizą pod kątem zasadności i zapewnienia efektywności wsparcia.

Ponadto zgodnie z Umową Partnerstwa przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury IOB wspierane będą w bardzo ograniczonym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:

 • działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
 • IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie projektu. Biorąc pod uwagę specyfikę naboru ciągłego i ocenę wniosków w cyklach dwumiesięcznych, do oszacowania terminu należy przyjąć następującą zasadę:

 • termin rozpoczęcia biegu okresu: 4 miesiące licząc od kolejnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 • termin zakończenia biegu: zakończenie finansowe projektu, przez które należy rozumieć datę dokonania przez Beneficjenta ostatniego wydatku w ramach projektu.

Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem projektu na etapie oceny kryterium formalnego obligatoryjnego pn. Termin i okres realizacji projektu jest zgodny z zasadami dofinansowania w ramach RPOWP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

a)      w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,

b)      w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy ustalana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,

c)      w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (1,03 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 760 kB)

Minimalne wymagania dotyczące strategii biznesowej (PDF 474 kB)

Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko w raz z instrukcją (RAR 715 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (DOCX 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (665 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne ( PDF 344 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – Typ 1: Projekty dotyczące przedsiębiorczości oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) ( PDF 267 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 974 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach (PDF 826 kB)

Katalog możliwych usług świadczonych przez IOB (PDF 362 kB)

Raport ekspercki MR ocena systemu IOB (PDF 1,82 MB)

Wzór etykiet na segregatory (DOCX 78 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podstawą prawną procedury odwoławczej jest rozdział 15 ustawy wdrożeniowej. Procedura odwoławcza składa się z dwóch etapów:

 • etap przedsądowy,
 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Procedura odwoławcza, nie wstrzymuje zawierania umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 10.05.2017 r. (PDF 272 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 10.07.2017 r. (PDF 290 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 06.08.2017 r. (PDF 278 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 06.09.2017 r. (PDF 274 kB)

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:
tel. (85) 66 54 319, - 316, - 989 w godz. od 09.00 do 13.00.
e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).
Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl.    Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383.

Komunikaty

03.11.2017

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w miesiącu październiku złożono 3 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 14,5 mln PLN.

Podsumowując cały nabór, łącznie złożono 4 wnioski o wartości dofinansowania ok. 15 mln PLN.

24.08.2017

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców oraz w związku z prośbą potencjalnych Wnioskodawców (m.in. na podstawie złożonego pisma do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 31 października 2017 r. do godziny 15.30 (pierwotny termin wyznaczono na 31 sierpnia 2017 r).

Pełna treść komunikatu (PDF 348 kB)

4.08.2017

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w sierpniu 2017 r. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. Uwzględniając komunikat z dnia 24.08.2017 r., IOK przypomina o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 31 października 2017 r.  Nabór wniosków jest prowadzony do wyczerpania założonej kwoty alokacji, tj. 20 mln PLN (obecnie złożono 1 wniosek o wartości ok. 0,5 mln PLN).

IOK zachęca do aplikowania w ramach niniejszego konkursu. Zapraszamy również do konsultacji indywidualnych w formie indywidualnych spotkań w siedzibie UMWP. Chęć spotkania proszę zgłaszać telefonicznie: (85) 66 54 319, - 316 oraz - 989 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl. Zapytania można kierować również drogą e-mailową na adres: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

3.07.2017

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż do dnia 30.06.2017 r. nie wpłynął żaden wniosek. IOK zachęca do aplikowania w ramach niniejszego konkursu i przypomina, iż nabór wniosków jest prowadzony do wyczerpania założonej kwoty alokacji, tj. 20 mln PLN, lecz nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r.

13.03.2017

Komunikat dotyczący naboru.

IOK informuje, iż nie przewiduje organizacji spotkania edukacyjno-informacyjnego. Biorąc pod uwagę ograniczone grono potencjalnych Wnioskodawców i w celu jak najlepszego przygotowania dokumentacji aplikacyjnych, ewentualne wyjaśnienia odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań w siedzibie UMWP.
Chęć spotkania proszę zgłaszać telefonicznie: (85) 66 54 319, - 316 oraz - 989 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.
Dodatkowo, IOK przypomina o możliwości kierowania zapytań drogą e-mailową na adres: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: