Poznaj zasady udzielania zamówień publicznych

Beneficjent realizując projekt, dofinansowany w ramach RPOWP, nie może dowolnie dobierać wykonawców robót, jakie chce zlecić. Obowiązują go określone zasady, których nieprzestrzeganie grozi poważnymi konsekwencjami, na przykład korektą finansową (czyli zmniejszeniem dotacji). A jakie są te zasady? Przede wszystkim trzeba oszacować wartość zamówienia. Wtedy będzie wiadomo, jak należy postępować.Zamówienia do 20 tys. zł netto

Jeśli wartość nie przekracza 20 tys. zł netto, Beneficjent musi po prostu pamiętać i dołożyć starań, aby wydawać pieniądze w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

Zamówienia od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto

Od 20 tys. netto do 50 tys. zł netto – należy dokonać tzw. rozeznania rynku. Chodzi o to, aby usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż rynkowa. A jak to zrobić? Beneficjent może zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub wysłać je do co najmniej trzech wykonawców i porównać oferty. Aby wyłonić najkorzystniejszą, wystarczą też wydruki ze stron internetowych z cenami i opisami usług (jeżeli nikt nie odpowiedział na zapytanie zamieszczone na stronie lub wysłane do wykonawców).

Zamówienia powyżej 50 tys. zł netto

Jeżeli zamówienie przekracza 50 tys. zł netto, obowiązuje zasada konkurencyjności, czyli wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pomoże w tym specjalny system informatyczny – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. To właśnie w niej trzeba zamieścić zapytania ofertowe. Taki obowiązek istnieje od 1 stycznia 2016 roku! I dotyczy wszystkich zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. zł. netto.

Każdy Beneficjent, który podpisał umowę, może założyć w tym systemie konto i bezpłatnie dodawać ogłoszenie. Musi ono zawierać m.in. nazwę i dane zamawiającego, termin składania ofert, miejsce i sposób ich składania, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty czy listę dokumentów wymaganych od potencjalnego wykonawcy.

Wnioskodawcy, którzy chcą ogłosić zamówienie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, również powinni skorzystać z Bazy Konkurencyjności (szczegóły w komunikacie z dnia 05.01.2018).

Zamówienia powyżej 30 tys. euro netto

A jeżeli zamówienie przekracza 30 tys. euro netto? To zależy, kim jest Beneficjent. Jeżeli to przedsiębiorca, nadal korzysta z Bazy. A jeżeli jest to Beneficjent podlegający przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (jednostka sektora finansów publicznych, np. samorząd i jego jednostki, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, organy administracji rządowej, itp.), wtedy musi przeprowadzać zamówienia publiczne, zgodnie z Pzp.

Wytyczne

Omówione powyżej zasady, obowiązujące każdego Beneficjenta Funduszy Europejskich, zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów.

Poleć innym: