Aktualizacja bazy kandydatów na ekspertów z dnia 29 sierpnia 2017 r.

31.08.2017

W wyniku naboru kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin:

- INFRASTRUKTURA KOLEJOWA (EFRR),

- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – INFRASTRUKTURA (EFRR),

- GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA (EFRR),

- BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA (EFRR),

- INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I SZKOLENIOWA (EFRR),

- INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA (EFRR),

- REWITALIZACJA (EFRR),

Uchwałą Nr 235/3199/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wpisano kolejne osoby, które będą mogły pełnić rolę ekspertów w wyborze projektów do dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów (stan na dzień 29.08.2017 r.)

Poleć innym: