Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie z EFS

16.07.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zaktualizowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020. 


Zmiany w nowej wersji Instrukcji dotyczą w szczególności: 

  • Pkt III.5 Zasady horyzontalne - dostosowanie zapisów do wymogów Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, m.in. w zakresie:
    • braku możliwości stosowania neutralności do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
    • obowiązku zamieszczenia w pkt.III.5.2 oświadczenia o realizacja projektu w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.
  • Pkt IV.5.1 Grupy docelowe - zmiana definicji osoby z niepełnosprawnościami 
  • Pkt V.3 Zakres rzeczowy projektu - uszczegółowienie opisu pola "Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych działań",
  • Pkt VII Budżet projektu - uszczegółowienie opisu pola "Opis kosztu w danej kategorii kosztów", 
  • Pkt VII Budżet projektu - aktualizacja zapisów w zakresie stawek jednostkowych wynikająca ze zmian w GWA EFS (pkt. VII.2.1), a także uszczegółowienie wymaganego opisu w polu „Opis kosztu w ramach działania” w odniesieniu do zakupu środków trwałych (pkt VII.1.1, VII.2.1)  
  • Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS - aktualizacja zapisów dotyczących możliwości skierowania do poprawy / uzupełnienia wniosku w zakresie spełnienia kryterium dotyczącego standardu minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Zaktualizowana Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane z GWA2014 (GWA EFS) znajdują się na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFS.

Plik komunikatu (PDF 251 kB)

Poleć innym: