Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP

30.11.2018

Informujemy, że 26 listopada 2018 r. nastąpiły zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020.

Zmiany w dokumencie nastąpiły na mocy Uchwały Nr 332/4970/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26.11.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zmianie uległ załącznik Nr 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego.

Termin, od którego zmieniony SZOOP jest stosowany to 26 listopada 2018 r.

Strona dokumentu SzOOP z załącznikami

Poleć innym: