Aktywna integracja to samodzielność

22.11.2017

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, zagrożone wykluczeniem społecznym mogą liczyć na duże wsparcie w drodze do samodzielności.  

Wzięcie spraw w swoje ręce nie wszystkim przychodzi łatwo. Są wśród nas osoby ubogie, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby z niepełnosprawnością czy uzależnione, które potrzebują pomocy. A ta jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na działania związane z aktywną integracją, czyli aktywizacją zawodową i społeczną takich osób.

Wiele możliwości

W ramach projektów związanych z aktywną integracją, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą skorzystać m.in. ze specjalistycznego poradnictwa, terapii psychologicznej, terapii rodzinnej i psychospołecznej, a także ze staży zawodowych, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, refundowanego zatrudnienia czy zajęć w ramach Klubów Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej.

Z kolei dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin przeżywających różne trudności przewidziana jest aktywizacja poprzez pracę animacyjną i streetworkerską.

Dla instytucji pomocy

Od 28 grudnia będzie można składać wnioski w ramach konkursu z Działania 7.1. Jest on skierowany przede wszystkim do instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej. Projekty mogą też realizować jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, ale w partnerstwie z instytucjami pomocy i integracji społecznej. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł. Warto wykorzystać te pieniądze.

 

Poleć innym: