Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.2

04.04.2018

Komunikat dotyczy naboru nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.2 przyjętą uchwałą Nr 283/3979/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r.
Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 41 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej.

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 398 kB)

Poleć innym: