Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.2.1

17.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17, część II” w ramach Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyjętą uchwałą Nr 312/4568/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 lipca 2018.

Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 2 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny - etapu negocjacji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania, część II (PDF 698 kB)

Poleć innym: