Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.2.1

18.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17, część I” w ramach Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyjętą uchwałą Nr 308/4473/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 lipca 2018 r.

Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 5 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny - etapu negocjacji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 684 kB)

Poleć innym: