Częściowe rozstrzygnięcie naboru w ramach Działania 7.1

02.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-004/17 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, cz. II” przyjętą uchwałą Nr 310/4523/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 lipca 2018 r.

Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 4 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny - etapu negocjacji.

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania - część II (PDF 449 kB)

Poleć innym: