Dżungla przepisów nam nie straszna!

07.09.2017

Wnioski o płatność są podstawą do rozliczania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Trzeba je wypełnić i wysłać, aby otrzymać pieniądze. A robimy to za pośrednictwem aplikacji SL2014. Szybko i wygodnie.

Beneficjent, który realizuje projekt w ramach RPOWP, dofinansowanie może otrzymać w formie zaliczki (czyli przed dokonaniem wydatków) lub refundacji już poniesionych kosztów – zawsze na rachunek bankowy. Może też wystąpić jednocześnie o zaliczkę i refundację. Jednak w każdym przypadku, aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek o płatność, zgodnie z harmonogramem płatności, który jest załącznikiem do umowy.

Jedno kliknięcie

Beneficjent robi to za pośrednictwem aplikacji teleinformatycznej SL2014 – przynajmniej raz na trzy miesiące, ale nie częściej niż raz w miesiącu. Nawet jeśli w danym okresie nie poniósł żadnych wydatków, powinien wypełnić część sprawozdawczą. Wniosek informuje bowiem nie tylko o finansach projektu, lecz także o tym, jakie zadania zostały już wykonane.

Zaliczka może być przekazana w jednej lub kilku transzach, przy czym wypłata kolejnej uzależniona jest od tego, czy poprzednia została rozliczona. Oczywiście, każdą zaliczkę Beneficjent musi rozliczyć, czyli wykazać, jakie wydatki kwalifikowalne poniósł i, czy nie musi zwrócić części zaliczki.

W przypadku refundacji Beneficjent musi złożyć, z wnioskiem, wymagane kopie dokumentów, potwierdzające wydatki, jakie poniósł w ramach projektu. Są to m.in. faktury, umowy, zamówienia i zlecenia, protokoły przekazania towarów, odbioru zleconych prac czy wykonania usług, wyciągi bankowe.

Kiedy ostatni wniosek

Oczywiście, wszystkie wnioski są sprawdzane: czy zostały prawidłowo wypełnione, czy wydatki są kwalifikowalne itd. Weryfikuje to Instytucja Zarządzająca. Jeśli wszystko jest w porządku, Beneficjent otrzyma dofinansowanie w ciągu 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia wniosku.

Ostatni wniosek – o płatność końcową, Beneficjent składa w terminie do 20 dni kalendarzowych od zakończenia finansowego realizacji projektu (w przypadku dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i do 30 dni od zakończenia realizacji projektu (w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego). Przedstawia szczegółowe zestawienie rzeczywiście poniesionych wydatków, w podziale na wkład własny i dofinansowanie, jak również rzeczową realizację projektu, w tym stopień osiągnięcia wskaźników założonych w ramach projektu. Podaje też informację o łącznej wartości otrzymanych dotąd środków – wypłaconych w formie zaliczki lub częściowej refundacji oraz różnicy w stosunku do przysługującego mu wsparcia. Na tej podstawie otrzymuje ostatnią transzę dofinansowania lub dokonuje zwrotu nadpłaconych środków.

Ważne: Nawet jeśli w danym okresie Beneficjent nie poniósł żadnych wydatków, musi raz na kwartał złożyć wniosek o płatność i wypełnić część sprawozdawczą. Wniosek informuje bowiem nie tylko o finansach projektu, lecz także o tym, jakie zadania i wskaźniki projektu zostały już wykonane.

 

Poleć innym: