Informacja dla kandydatów na ekspertów dotycząca obligatoryjnego programu szkoleniowego na platformie e-learningowej

11.10.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ustala, że szkolenie „Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi” jest włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację obligatoryjnego programu szkoleń.

W związku z tym, od 13 listopada 2017 r. do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego ustalonego w ramach RPOWP, na który składać się będą następujące szkolenia:

  1. Kwalifikowalność wydatków
  2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.
  3. Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS.
  4. Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Zatrudnienie i rynek pracy.
  6. Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi (nowe).

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Certyfikaty należy przesyłać na adres malgorzata.hanusiak@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: