Informacja dla kandydatów na ekspertów dotycząca obligatoryjnego programu szkoleniowego na platformie e-learningowej

02.01.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż szkolenie „Edukacja” zostało włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W związku z powyższym do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego ustalonego w ramach RPOWP, na który składać się będą następujące szkolenia:

  1. Kwalifikowalność wydatków
  2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.
  3. Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS.
  4. Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Zatrudnienie i rynek pracy.
  6. Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi.
  7. Edukacja.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Certyfikaty należy przesyłać na adres malgorzta.hanusiak@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: