Informacja dla kandydatów na ekspertów w zakresie EFS, dotycząca programu szkoleniowego na platformie e-learningowej

04.07.2018

 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż:

  • szkolenie „Zatrudnienie i rynek pracy” ma charakter specjalistyczny i jest ono obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach priorytetu inwestycyjnego celu tematycznego 8, a także dla osób oceniających projekty z działania 4.1 i 4.2 PO WER.
  • szkolenie „Edukacja” ma charakter specjalistyczny i jest ono obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach priorytetu inwestycyjnego celu tematycznego 10, a także dla oceniających projekty w ramach Działania 2.10 oraz 2.15 POWER.

W związku z powyższym powyższe szkolenia zostały wyłączone z obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje również, iż szkolenie „Pomoc publiczna” dnia 31.01.2017 r. zostało włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020, jednakże nie zostało zamieszczone na liście aktualnych obligatoryjnych szkoleń.

W związku z powyższym do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego ustalonego w ramach RPOWP, na który składać się będą następujące szkolenia:

  1. Kwalifikowalność wydatków
  2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.
  3. Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS.
  4. Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi.
  6. Pomoc publiczna.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Pełna treść informacji (PDF 641 kB)

Poleć innym: