Informacja dotycząca naboru w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej

22.06.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP (IZ RPOWP) uprzejmie informuje, że w dniu 22.06.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej RPOWP 2014-2020 - Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych (nabór nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-002/18).

Po uwzględnieniu zróżnicowanego poziomu złożonej dokumentacji aplikacyjnej i wyjaśnień składanych w trakcie trwającej oceny formalno-merytorycznej, celem przyspieszenia tempa wdrażania RPO oraz zwiększenia poziomu kontraktacji i certyfikacji, podjęto decyzję o przyjęciu formuły częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów. Z uwagi na konieczność zachowania zgodności z zapisami art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 t.j. z późn. zm.[1]), w treści którego wskazano, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców, kwotę alokacji zwiększono z obecnego poziomu 50 000 000,00 PLN do 60 568 010,26 PLN. Ostateczna wartość wykorzystanej alokacji będzie uzależniona od faktycznej ilości projektów wybranych do dofinansowania oraz wartości dofinansowania wynikającej ze zaktualizowanego budżetu (jeżeli wprowadzono korekty na etapie oceny formalno-merytorycznej).

Przyjęcie ww. informacji przez ZWP nie jest równoznaczne z uzyskaniem pozytywnej oceny projektu, wyborem go do dofinansowania oraz podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

IZ RPOWP zachęca do bieżącego zapoznawania się z informacjami publikowanymi przy dedykowanym konkursie.


[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017 r., poz. 1475, 2433

Poleć innym: